Nöt 58. Djuren hålls på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan svårigheter (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

  • En bedömning av om tillsynen är betryggande i aktuellt hållandesystem.

Vägledning

Frågan om samtliga djur ska upptäckas vid varje tillsynstillfälle kan vara svårbedömd. I extensiva djurhållningssystem på vidsträckta beten som kan vara svåra att överblicka, kan det hända att enstaka djur inte upptäcks vid varje tillsynstillfälle. Du som djurskyddshandläggare bör, efter dialog och frågor ställda till djurhållaren, göra en bedömning om de rutiner som tillämpas är betryggande. Det ska finnas förutsättningar för att upptäcka samtliga djur/djurgrupper som bygger på exempelvis djurhållarens lokala kännedom om djuren, terräng, utdelning av att lockgiva. Samtliga resurser som djuren är beroende av ska dock alltid kontrolleras vid varje tillfälle som tillsyn sker, till exempel tillgång till foder, vatten eller mineralsalt.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Säkerställ att du som djurägare kan på en överblick över alla djur vid tillsyn
  • Ha en rutin vid tillsyn på beten att du kan räkna in alla djur för att säkerställa att Alla djur får tillsyn

Vad säger lagen?