Nöt 3. Kraven på extra tillsyn är uppfyllt (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

Djur som behöver extra tillsyn, för vissa djur krävs att tillsynen ska göras oftare än dagligen. Det gäller t.ex. djur som är nyfödda, högdräktiga, sjuka, skadade eller djur som uppvisar avvikande beteende.

 • Hur sker kontroll/övervakning av sjuka och skadade djur samt djur som uppvisar ett avvikande beteende och som kan vara tecken på ohälsa.
 • Hur extra tillsynsrutiner över tillfälligt tjudrade eller tillfälligt uppbundna djur fungerar.
 • Hur hålls berörda djur så att tillsynen underlättas (t ex sjukbox, i särskild grupp).
 • Hur ofta och på vilket sätt övervakas kalvningar? I extensiva dikobesättningar bör dessa rutiner redogöras noggrant. Vilka arbetsrutiner finns, inklusive personalbemanning, för särskild tillsyn och övervakning av nyfödda kalvar och högdräktiga kor som behöver tillsyn oftare än en gång dagligen. Diskutera med djurhållaren hur detta ordnas, särskilt vid tidpunkt på dygnet då personalstyrkan normalt är reducerad.
 • Hur särskiljer man eller grupperar om djur som behöver särskilda åtgärder (t ex mer foder) eller vård avskild från övriga i en grupp. Detta är ett viktig led i den bedömning av riskdjur som behandlas i kontrollpunkt Nöt 2.
 • Vissa djur på bete kan behöva extra tillsyn, vilka rutiner finns för att särskilja dessa.

Vad kan du som lantbrukare göra?

Djur som kräver extra tillsyn kan vara

 • Dräktiga djur och kor nära kalvning
 • Sjuka djur
 • Nyfödda kalvar, säkerställ att kalven har fått i sig råmjölk inom 6 timmar från födelsen
 • Samt djur som uppvisar onormalt beteende
 • Vid tjudring kan det vara svårt att säkerställa att samtliga dessa krav ständigt är uppfyllda då det exempelvis kan finnas en risk att djuret trasslar in sig och skadas. Det ökade tillsynsbehovet styrs av flera olika faktorer t.ex. tjudrets utformning, omgivande miljö m.m. Tjudring kan skapa problem för djuret och djurhållaren blir då per automatik bunden till extra skötsel- och tillsynskrav. Innan tjudring övervägs bör alla andra alternativ, t.ex. olika former av stängsling ha uttömts.

Vad säger lagen?