Nöt 34. Kraven på bete för nötkreatur är uppfyllda (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

 • Hur minsta antal dygn på bete i de olika perioderna säkerställs för djuren.
 • Hur lång sammanhängande tid djuren har tillgång till betesmarken per dygn.
 • Att marken som används för bete medger ett naturligt betesbeteende och är belägen så att den är tillgänglig för samtliga djur med krav på bete. Marken kan vara uppdelad på flera fållor.

Vägledning

Kontrollen inleds med fördel av att du ber djurhållaren beskriva vilka rutiner som tillämpas i besättningen med fokus på ovanstående punkter och anpassar kontrollinsatsen efter vad som framkommer i den dialogen. Indikationer som visar på att på att djurhållaren låter djuren vara ute kan t.ex. vara:

 • Djurpåverkade, väl betade betesmarker med färsk gödsel, dricksvattensystem på betena.
 • Stängsel och eventuellt anlagda drivningsvägar.
 • En stallutformning med förutsättningar att släppa ut och in djuren oberoende av mjölkningssystem och grupper som djuren hålls i.

Kontroll av betesfålla

Indikationer som visar på att marken som betas medger ett naturligt betesbeteende kan till exempel vara:

 • att det är lugnt i djurgruppen
 • att djuren kan synkronisera sig på ett naturligt sätt så att aktiviteter som bete, förflyttning och idissling kan ske samtidigt i djurgruppen
 • att växterna i huvudsak utgörs av arter som kan betas av djuren

Nötkreatur som hålls för mjölkproduktion

Nötkreatur som hålls för mjölkproduktion ska varje dygn komma ut på betesmarken och ha tillgång till den under en sammanhängande tidsperiod på minst sex timmar. Det behöver alltså inte vara på dagtid, mycket varma dagar kan det vara en fördel för djuren om de får vistas ute under sen eftermiddag och natt i stället för under dagen. Om de går in efter t.ex. en timme måste de inte styras att gå ut igen, men de ska ha möjlighet att gå ut för att beta under resterande fem timmar. Detta innebär samtidigt att det inte är tillräckligt att öppna dörren så att djuren själva kan välja om de vill vara inne eller ute, dvs. enbart ge djuren tillgång till betesmarken. Djurägaren ska alltså se till att djuren verkligen kommer ut på betesmarken. Hur det sker t.ex. genom användning av ett grindsystem, djurens naturliga beteende, eller att djuren handgripligen förs ut på betesmarken är valfritt. Djuren ska komma ut på ”betesmarken”. Det räcker inte med att djuren enbart kommer utanför stalldörren på t.ex. en hårdgjord platta eller uppsamlingsfålla och sedan går in igen.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Mjölkkor ska komma ut på betesmark minst 6 timmar per dygn under växtsäsongen.
 • Säkerställ att utevistelsen på betet medger att djurens naturliga behov av att beta uppfylls
 • Säkerställ att rent vatten finns på betet

Vad säger lagen?