Nöt 56. Vad säger lagen?

L104 2 kap. 14 §

14 § Andra nötkreatur än sådana som avses i 13 § ska hållas på ett sätt som innebär att de kan ha ögonkontakt och beröra varandra. Första stycket gäller inte:

  1. Kalvar i anläggningar med färre än sex kalvar där det från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt inte är lämpligt att låta kalvarna komma i beröring med andra
  2. Enstaka djur under en kortare period om det är nödvändigt från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt.
  3. Nötkreatur som före den 2 november 2014 hölls på en produktionsplats med enbart ett nötkreatur och under förutsättning att djuret därefter inte har lämnat produktionsplatsen