Nöt 11. Vad säger lagen?

DL 2 kap. 4, 6-7 §§

Krav på tillsyn, foder och vatten

4 § Djur ska ges tillräcklig tillsyn. Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten som är av god kvalitet. Foder, vatten och utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om krav på tillsyn, utfodring och vattning av djur.

Stall och andra förvaringsutrymmen

6 § Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge samtliga djur tillräckligt skydd. De ska även ge djuren utrymme att kunna röra sig obehindrat och att kunna vila på ett för djuren lämpligt sätt. Stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska hållas rena. Klimat, ljus- och ljudförhållanden i stall och andra förvaringsutrymmen ska vara anpassade till djurens behov. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om krav på stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn.

 Inredning och utrustning

7 § Inredning och utrustning i stall, andra förvaringsutrymmen för djur och inhägnader utomhus för djur får inte utformas på ett sätt som:

 1. medför en risk för att djuren skadas eller för att djurens hälsa försämras, eller
 2. otillbörligt inskränker djurens rörelsefrihet eller annars verkar störande på dem.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om krav på inredning och utrustning i stall, andra förvaringsutrymmen för djur och inhägnader utomhus för djur.

 

L104 1 kap. 5 §

5 § De mått som anges i denna författning är minsta mått och centrummått för normal inredning om inte annat anges. Avvikelse från föreskrivna mått kan dock godtas i befintliga stallar under förutsättning att följande kriterier uppfylls:

 1. djurmiljön i stallet som helhet är mycket god,
 2. konsekvenserna av måttavvikelsen bedöms endast ha ringa påverkan på djuret avseende den funktion som måttföreskriften syftar till,
 3. måttavvikelsen innebär inte någon ökad risk för skador, stress eller ohälsa hos djuren, samt
 4. måttavvikelsen innebär inte att tillsynen och skötseln av djuren försvåras. Detsamma gäller vid förprövningspliktig ombyggnad om länsstyrelsen vid prövningen bedömer att kriterierna i punkterna 1 – 4 ovan uppfylls i stallet efter åtgärden och att planlösningen i stallet är god.

 

L104 3 kap. 8-11 §§

8 § Minsta utrymme vid utfodring av lösgående djur framgår av tabell 1.

9 § Foderbordsytans eller rännbottens höjd över båspall, klövpall eller gödselgång ska vara minst 0,10 m.

10 § Foderbordets kant mot båspallen får i kortbås, foderliggbås och fångbås inte vara högre än 0,2 m över båspallytan.

11 § Antalet drickplatser per djur med automatisk vattenförsörjning ska vara minst:

 • 1 drickplats per 10 mjölkande kor som hålls för mjölkproduktion,
 • 1 drickplats per 25 övriga nötkreatur.

 

L104 5 kap. 4, 9-10, 13-14, 17 §§

4 § Minsta utrymme i kalvningsbox:

 1. ensambox – 9 m2, kortaste sidan 3 m,
 2. ensambox på båspall för uppbundna djur – 8 m2, kortaste sidan föreskrivna minsta båsbredden multiplicerad med 2,
 3. gruppbox – 8 m2/ko, kortaste sidan 3 m i boxar för högst 3 kor,
 4. gruppbox – 8 m2/ko, kortaste sidan 5 m i boxar för mer än 3 kor.

9 § Minsta utrymme i gemensambox utan liggbås eller foderliggbås anges i tabell 2.

10 § Minsta utrymme i bås anges i tabell 3.

13 § Gångar i lösdriftsstallar får inte vara så smala att djuren riskerar att fastna.

14 § Minsta gångbredder i lösdriftsstallar visas i tabell 6.

17 § Mått för dränerade golv anges i tabell 7.