Nöt 47. För kalvar är kraven på inredningens utformning avseende skaderisker etc. uppfyllt (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

 • Att inredningens håller för den belastning den utsätts för från djuren och stallmiljön.
 • Att inredningen är hel och att det inte finns till exempel utstickande delar som djuren kan skada sig på.
 • Att inredningen är lämpligt utformad och monterad så att den inte hindrar djuren från att röra sig på ett naturligt sätt t.ex. när de ska resa sig eller lägga sig.
 • Finns djurhår som har fastnat i inredningen som kan indikera på att djur har fastnat tidigare?
 • Att materialet i inredning inte innehåller giftiga ämnen eller har en ytbeskaffenhet som kan vålla skador.
 • Att djuren inte kommer åt elinstallationer och fönster.
 • Att armaturer för glödljus- och lysrörslampa är försedda med skyddsglas eller skyddshölje av lämpligt material. (Även viktigt från brandskyddssynpunkt.)
 • Hur är systemen för t.ex. hantering och transport av gödsel och foder i stallet utformade/anpassade? Notera särskilt vändlägen för skrapor i öppna gångar, grindar och avgränsningar där skrapor passerar under etc.
 • Vilka typer av bindslen som används och hur dessa är utformade. Alla bindslen måste ge djuren sådan rörelsefrihet att de obehindrat kan klia sig, slicka sig på bakdelen, resa sig och ligga i sina olika viloställningar

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Skapa en rutin där ni kontinuerligt går igenom eventuella skador på inredning
 • Kontrollera lampor och armatur minst 1 gång per år

Vad säger lagen?