Nöt 12. Utrymmen för kalvar är enligt gällande måttföreskrifter (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

 • Att utrymmena är acceptabla och minst i enlighet med måttbestämmelserna för samtliga djurkategorier. Jordbruksverket 5.2.12-01071/2024 25(67)
 • Att djuren kan vila normalt, t ex med ena benet framsträckt eller med huvudet sträckt bakåt utefter bålen mot flanken. Olämplig utformning av inredningssystem (t.ex. vissa bindslen, båsavskiljare, nackbommar och foderbordsavstängningar) kan ge kläm-, tryck-, skav- eller trampskador.
 • Att samtliga djur får plats att ligga ner samtidigt och röra sig obehindrat.
 • Att det finns tillräckligt med plats för djuren att äta.

Följande iakttagelser kan indikera utrymmesbrist

 • Om djurantalet överstiger boxens/utrymmets dimensionering.
 • Om djuren inte får ordentligt med plats att ligga samtidigt på definierade liggytor.
 • Om ligg- eller ätplatser inte medger att djuren kan ligga/stå i normal kroppsposition.
 • Om alla djur i lösdrift vid samtidig utfodring inte får plats vid foderplatsen.
 • Om färre än hälften av djuren kan äta samtidigt vid fri utfordring. (Observera dock att en ätplats per tre djur är tillåtet enligt 3 kap. 8 § i L104 förutsatt att djuren kan inta foder på ett lugnt och naturligt sätt).
 • Om ranglåga djur saknar möjliga flyktvägar för att undvika konflikter.
 • Om djur har svårt att röra sig på ett för djuren normalt sätt, t.ex. lägga eller resa sig.
 • Om det förekommer magra eller smutsiga djur.
 • Om det förekommer inaktiva djur som står stilla.
 • Om kalvar vid individuell hållning i hydda saknar tillgång till yta utomhus.

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Observera med jämna mellanrum djurens beteende
  • Kan alla äta samtidigt utan konkurrens?
  • Kan alla ligga ned och vila samtidigt?
  • Är djuren tillfredsställande rena och har bra hull?

Har du svarat ja på ovan punkter är beläggningsgraden ok!

Vad säger lagen?