Får 36. Vad säger lagen?

DF 4 kap. 3 §

Förbud mot hormoner

3 §   Det är förbjudet att ge hormoner eller andra ämnen till ett djur för att påverka djurets egenskaper i annat syfte än att förebygga, påvisa, bota eller lindra sjukdom eller sjukdomssymtom.

Första stycket gäller inte ämnen som omfattas av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från första stycket.

Jordbruksverket får också i det enskilda fallet besluta om undantag från första stycket.

D35 2 kap. 12-21 §§

Hormoner m.m.

12 § Grundläggande bestämmelser om användning av hormoner finns i djurskyddsförordningen (2019:66). En veterinär får förutom vad som anges i förordningen ordinera hormoner till djur i följande syften:

 1. Förskjuta och avbryta löp.
 2. Framkalla tillfällig ofruktsamhet.
 3. Förhindra befruktning.
 4. Framkalla abort.
 5. Stimulera ägglossning.
 6. Verka sammandragande på livmoder.
 7. Synkronisera brunst.

13 § En veterinär får inte ge livsmedelsproducerande djur eller hästar följande substanser:

 1. Tyreostatika.
 2. Stilbener, stilbenderivat, deras salter och estrar.
 3. Östradiol 17–ß och dess esterliknande derivat.
 4. Ämnen med androgen effekt.

14 § En veterinär får bara ge läkemedel som innehåller progesteron till ett livsmedelsproducerande djur efter att ha säkerställt djurets identitet. Detsamma gäller för läkemedel som innehåller en substans som bildar progesteron när den har tagits upp av kroppen. Läkemedel enligt första stycket får bara användas vid behandling av fertilitetsstörningar hos djur. Läkemedlen får dessutom bara ges genom injektion eller vid behandling av äggstocksrubbningar i form av vaginalspiral eller annan beredningsform med motsvarande administreringssätt.

15 § En veterinär, eller en annan person på en veterinärs ordination och ansvar, får bara ge läkemedel som har östrogen eller gestagen effekt till livsmedelsproducerande djur efter att ha säkerställt djurets identitet. Sådana läkemedel får bara användas vid brunstsynkronisering samt vid förberedande av donatorer och recipienter vid embryotransfer. Östradiol 17–ß och dess esterliknande derivat får dock inte ges till djur. Djur som hålls för produktion av kött, inklusive uttjänta avelsdjur under gödningsperioden, får inte behandlas enligt första stycket.

16 § En veterinär, eller annan person på veterinärs ordination och ansvar, får ge ett veterinärmedicinskt läkemedel som innehåller altrenogest (allyltrenbolon) till livsmedelsproducerande djur bara vid fertilitetsbehandlingar. Läkemedel enligt första stycket ska ges via munnen. 1

7 § En veterinär får, med undantag av vad som anges i 18 och 19 §§, inte ge läkemedel som innehåller ß-receptorstimulerande substanser till livsmedelsproducerande djur eller hästar.

18 § En veterinär, eller annan person på veterinärs ordination och ansvar, får ge läkemedel som innehåller ß-receptorstimulerande substanser till hästdjur bara för att behandla andningssvårigheter och motverka livmoderkontraktioner i samband med fölning.

19 § En veterinär får ge läkemedel som innehåller ß-receptorstimulerande substanser till kor bara för att motverka livmoderkontraktioner i samband med kalvning. Läkemedlet enligt första stycket ska ges i form av injektion.

20 § Vid behandling enligt 14–19 §§ får bara sådana veterinärmedicinska läkemedel användas som har godkänts för försäljning eller för vilka tillstånd till försäljning har lämnats i enlighet med 5 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315). Ett läkemedel som innehåller hormoner får inte användas om det har depåeffekt eller en karenstid som är längre än 15 dygn efter behandling. Ett läkemedel som innehåller ß-receptorstimulerande substanser får inte användas om det har en karenstid på mer än 28 dygn.

21 § Livsmedelsproducerande djur som har behandlats i enlighet med 14–19 §§ får inte överlåtas innan karenstiden har gått ut.