Får 34. Vad säger lagen?

DL 4 kap. 2-3 §§

Operativa ingrepp

2 §   Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på eller ge injektioner till djur i andra fall än när det är befogat av veterinärmedicinska skäl.

Första stycket gäller inte ingrepp som görs eller injektioner som ges i en verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd.

Operativa ingrepp ska göras under bedövning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
1. ytterligare föreskrifter om operativa ingrepp på och injektioner till djur, och
2. föreskrifter om undantag från första och tredje styckena.

Veterinär eller annan djurhälsopersonal

3 §   En veterinär eller någon annan som tillhör djurhälsopersonalen enligt lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska anlitas, om någon av följande åtgärder behöver vidtas:
1. operativa ingrepp på eller injektioner till djur,
2. annan behandling i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller skada hos ett djur, om behandlingen kan orsaka lidande som inte är obetydligt, eller
3. behandling under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion.

Första stycket gäller inte brådskande åtgärder som vidtas i syfte att rädda djurets liv eller lindra dess lidande.

I en verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd får injektioner ges och ingrepp och behandlingar utföras också av den som har utbildning enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 7 § andra stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från första stycket.

 D35/L41 6 kap. 2, 7, 10 §§

2 § En djurhållare får utföra de operativa ingrepp och ge de injektioner som anges i 3–13 §§ utan att djurhälsopersonal behöver anlitas. De operativa ingrepp som anges i 4–12 §§ får dessutom utföras utan att djuret är bedövat.

De operativa ingrepp som anges i 3–13 §§ får bara utföras under förutsättning att den som utför ingreppet uppfyller samtliga följande villkor: 1. Har reell kompetens för ingreppet. 2. Utför ingreppet på ett djurskyddsmässigt godtagbart sätt. 3. Iakttar god hygien. 4. Använder instrument som är ändamålsenliga för ingreppet.

7 § En djurhållare får identitetsmärka klövdjur förutom kameldjur genom applicering av öronmärken eller tatuering. En märkning enligt första stycket får bara utföras för att uppfylla kraven på identitetsmärkning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”)14.

10 § En djurhållare får behandla klövbölder och klövsulesår på djur under förutsättning att ingreppet inte omfattar underliggande mjuk