Får 31. Vad säger lagen?

L 107 6 kap. 4–5 §§

Bete och utevistelse

4 § Får ska sommartid hållas på bete eller på annat sätt ges tillfälle att vistas ute under en sammanhängande tidsperiod som infaller under perioden 1 maj – 15 oktober. Den sammanhängande tidsperioden som avses i första stycket ska minst vara enligt följande: 

  1. Blekinge, Skåne och Hallands län – 4 månader, 
  2. Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Västra Götalands, Värmlands, Örebro och Västmanlands län – 3 månader, 
  3. Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län – 2 månader.

  5 § Det är tillåtet att utan hinder av 4 § hålla inne får hela dygn i följande fall:  

  1. om det är nödvändigt för att skydda djuren vid onormala väderleksförhållanden, 
  2. om det är nödvändigt för att skydda marken från skador vid onormala väderleksförhållanden, 
  3. om det är nödvändigt för att skydda djur mot allvarliga insektsangrepp, 
  4. om det finns en omedelbar fara för rovdjursangrepp som rimligen inte kan undanröjas på annat sätt, 
  5. om djuren är anmälda för slakt och ska slaktas före den 15 juni, eller 
  6. om djuren måste skötas, vårdas eller behandlas på ett sätt som inte är lämpligt utomhus. Om djur hålls inne hela dygn i enlighet med någon av ovanstående punkter ska detta journalföras.