Får 16. Kraven på inredningens utformning avseende skaderisker etc. är uppfyllt

Kontrollen kan omfatta

 • Att inredningen håller för den belastning den utsätts för från djuren och stallmiljön.
 • Att inredningen är hel och att det inte finns t.ex. utstickande delar som djuren kan skada sig på.
 • Att inredningen är lämpligt utformad och monterad så att den inte hindrar djuren från att röra sig på ett naturligt sätt t.ex. när de ska resa sig eller lägga sig.
 • Finns djurhår som har fastnat i inredningen som kan indikera på att djur har fastnat tidigare?
 • Att materialet i inredning inte innehåller giftiga ämnen eller är utformade på ett sätt som kan vålla skador.
 • Att djuren inte kommer åt elinstallationer och fönster.
 • Att armaturer för glödljus- och lysrörslampa är försedda med skyddsglas eller skyddshölje av lämpligt material. (Även viktigt från brandskyddssynpunkt.)
 • Hur är systemen för t.ex. hantering och transport av gödsel och foder i stallet utformade/anpassade?

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Kolla din inredning så att det inte finns risk för att djuren skadar sig eller fastnar. Var uppmärksam på om det sitter ulltussar kvar i inredningen (se bild).
 • Var uppmärksam om det förekommer blanka ytor på inredningen som djuren kommer i kontakt med. Det kan vara en indikation på skav eller skaderisk.
 • Kolla så att armaturer fungerar, är rena och att skyddshöljet är helt.
 • Tänk på att fåren inte når några elinstallationer.
 • Undvik att fåren kan nå fönstren. Om fåren kan nå fönstren måste det finnas något skydd så att glasrutorna inte skadas.
Bra exempel på att djuren inte kommer åt fönster och elinstallationer.

 

Ull som fastnat indikerar risk för skada.

 

Vad säger lagen?