Skadliga föremål (får)

Kontrollpunkt 15

Får 15. Föremål och ämnen som kan skada djuren förvaras oåtkomliga för djuren

Kontrollen kan omfatta

  • Att grepar eller liknande föremål som djuren kan skada sig på inte förvaras i gångarna (om djuren skulle komma lösa) eller där djuren kan komma åt dem då de hålls lösgående.
  • Att djuren inte kommer åt elinstallationer och fönster.
  • Att armaturer för glödljus- och lysrörslampor är försedda med skyddsglas eller skyddshölje av lämpligt material.
  • Att foderförråd hålls stängda och att foder inte förvaras i djurutrymmen. Foder (t.ex. kraftfoder av olika slag) kan i stora mängder utgöra en skaderisk.
  • Att skåp finns för förvaring av kemikalier, mediciner etc. och är placerade på lämpligt ställe så att djuren inte kan komma åt dessa.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Ha dina redskap upphängda på en plats som djuren inte kommer åt
  • Djuren ska inte komma åt elinstallation eller fönster. Om djuren kommer åt fönstren ska de vara försedda med skydd.
  • Du ska ha hela skyddsglas på lampor.
  • Förvara kraftfoder och mineralfoder i stängda foderutrymme
  • Medicin och kemikalier ska vara inlåsta i skåp.
Förvara redskapen oåtkomliga för djuren. Bra om det finns en speciell plats där redskap kan hängas upp.

 

Redskap ska inte förvaras på ett sätt så att fåren kommer åt dem.

Vad säger lagen?