Arena Grön Tillväxt

Arena Grön Tillväxt (AGT) är ett samverkansprojekt mellan Energi och Miljöcentrum (EMC), Hushållningssällskapet Halland, Högskolan i Halmstad och Region Halland. Projektet har som syfte att bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi med innovationer i företag som drivkraft.

eulogo-v-rgb-240x80

Bakgrund till projektet:
I Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 anges grön tillväxt som ett styrkeområde med särskilt goda förutsättningar för utveckling och tillväxt. Företagsdrivna innovationer inom jord, skog och vatten kan stärka Hallands konkurrenskraft och attraktivitet.

I en snabbt föränderlig värld med nya behov och ny efterfrågan krävs det ett kunskapsdrivet utvecklingsarbete inom området Grön Tillväxt som genom innovation levererar nya produkter och tjänster. I Halland står branscherna inom området inför flera utmaningar.

Projektets mål:
Projektet ska etablera en långsiktig innovations- och samarbetsplattform för Grön Tillväxt i Halland. Projektets ambition är också att nå ut till det Halländska näringslivet bland stora och små företag inom aktuella branscher. Under åren 2015 till 2018 ska projektet driva tre piloter med syfte att verka för nyskapande av produkter och/eller tjänster tillsammans med näringslivet inom områdena skog, livsmedel och bioenergi.

Projektet erbjuder olika typer av möten, workshops och studiebesök där olika kompetenser från Halland och EU kommer att blanda sina tankar med andras erfarenheter. Syftet är att ta fram nya kompetenser som ska leda till nya produkter eller tjänster baserade på jord, skog och vatten.

Aktörer och områden:
Projektet drivs av Energi och Miljöcentrum (EMC), Hushållningssällskapet Halland, Högskolan i Halmstad och Region Halland. Parterna ansvarar tillsammans för samtliga områden. Men områdena har olika kontaktpersoner.

Finansiering:
Projektet beviljades finansiering under tre år i juni 2015 av Europiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket. Övriga finansiärer är ovan nämnda aktörer.

 

 

Välkommen att ta kontakt med oss:

Susanne Paulsson, Hushållningssällskapet Halland
susanne.paulsson@hushallninssallskapet.se