HIR Skåne + 18 Lantbruk Press

Svensk-finskt utbyte för fortsatt samverkan kring beredskapsarbete

I en tid där global osäkerhet och klimatförändringar ställer allt högre krav på nationers förmåga att säkerställa en egen livsmedelsförsörjning, är internationella samarbeten avgörande. Svenska Hushållningssällskapets besök hos ProAgria och ProAgria Lantbrukssällskapet i Vasa, Finland, visar tydligt hur gränsöverskridande dialog och samarbete kan stärka beredskapen på gårds-, by-, kommun- och nationell nivå.

Under två intensiva dagar i början på juli diskuterades beredskaps- och livsmedels-försörjningsfrågor med ett tydligt fokus på att stärka relationerna mellan länderna. På plats fanns bland annat generalsekreteraren för den europeiska organisationen för jordbrukare och jordbrukskooperativ Copa-Cogeca, kommunfullmäktiges ordförande, samt ett flertal ministrar, riksdagsledamöter och representanter från Jord- och skogsbruksministeriet. Besöket var en naturlig fortsättning på förra årets framgångsrika beredskapskonferens på Åland, Åland23. Konferensen har sedan dess bidragit till Hushållningssällskapets involvering i centrala initiativ som bland annat Livsmedelsstrategi 2.0, Livsmedelsberedskap för en ny tid och regelförenklingar för lantbrukare.

Historiska skillnader och lärdomar
En av insikterna från besöket är hur olika strategier Sverige och Finland har valt när det gäller just beredskap. Medan Sverige tog beslut att rusta ner sitt försvar och civila beredskap, har Finland hållit fast vid en mer robust strategi och struktur ner på lantbrukarnivå. Detta har resulterat i att Finland idag har en självförsörjningsgrad på cirka 80%, jämfört med Sveriges knappa 50%. Skillnaden understryker behovet av erfarenhetsutbyte, även om länderna brottas med många liknande utmaningar, till exempel lokal vatten- och energiförsörjning och vårt beroende av import av insatsvaror. Hos sällskapen på båda sidor diskuteras hur man som rådgivarorganisation kan bidra i detta viktiga arbete på olika nivåer.

Verktyg och diskussioner för framtiden
Sofia Alriksson, nationell samordnare för Försörjningsbalans Kommun (FBK), presenterade beräkningsverktyget vilket gav en engagerad diskussion med kommunrepresentanter, politiker och beslutsfattare från regionen. Man är enig om vikten av att få kommuner att ta livsmedelsförsörjningsfrågan på allvar och att FBK kan vara den ögonöppnare som behövs. Proagria arbetar i större utsträckning direkt mot lantbrukaren kring hur man på gårdsnivå kan förbättra förutsättningarna för den enskilda lantbrukaren, än vad man i dagsläget gör i Sverige.

En gemensam utmaning för båda länderna är den osäkerhet som råder kring ansvarsfrågor i krissituationer. Vem ansvarar för vad, när och tillsammans med vem? Dessutom betonades vikten av ett lönsamt lantbruk som en grundförutsättning för långsiktig beredskap av samtliga parter.

Meteoritkrater blev unikt odlingsområde
Meteoria Söderfjärden är ett besökscenter mitt i Finlands vackraste meteoritkrater med en 520 miljoner år lång historia – från meteoritnedslag till dagens jordbruks- och Natura 2000-område. Här fick deltagarna ta del av 2300 ha odlingar, nya forskningsrön och unika täckdikningssystem under ledning av ProAgrias Jenny Sundkvist, växtodlingsrådgivare och Simon Nässlin, dräneringsplanerare.

Paneldebatt och framtida samarbete
Besöket avslutades med två paneldebatter på den ambulerande lantbruksmässan Farmari, som i år lockade 91 000 besökare. Första debatten avhandlade frågor kring försörjningstrygghet och livsmedelssäkerhet med bland andra direktör Meira-Pia Lohiluoma från Proagria samt representanter från MTK, Försörjningsberedskapscentralen, Livsmedelsverket och EU-parlamentet. Andra debatten hade temat Sverige och Finland – vad har hänt sen Åland23? Under debatten diskuterades nuläge, utmaningar och samverkansmöjligheter för att stå bättre rustade när krisen är ett faktum. Deltagare som Bo Selerud, Sara Nilsson och Sofia Alriksson från Hushållningssällskapet, Jenny Enbär, Ålands Hushållningssällskap och Meira Pia Lohiluoma, Proagria, bidrog med värdefulla insikter under ledning av Bjarne Westerlund, direktör för Finska Hushållningssällskapet i Åboland.

Samarbetet fortsätter
Besöket i Vasa var en framgång och markerar början på ett ännu närmare samarbete mellan svenska Hushållningssällskapet, Proagria och ProAgria Lantbrukssällskapet. Med starka relationer och ett gemensamt fokus på beredskap, livsmedelsförsörjning och lönsamheten i primärproduktionen, ser framtiden ljus ut för fortsatt samverkan. Nästa steg är att realisera planerna för ett finskt besök i Sverige, då samarbetet kommer att fortsätta.

Text och foto: Sara Hertzman Persson

Mer information:

  • För mer information om Hushållningssällskapet, besök se
  • För mer information om ProAgria, besök fi
  • För mer information om Finska Hushållningssällskapet, besök fi
  • För mer information om Ålands Hushållningssällskap, besök ax/alands-hushallningssallskap/