Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har hållit årsmöte

Lördagen den 23 april hölls årsmöte för Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten där ett femtiotal medlemmar och ombud hade samlats på Stiftsgården i Skellefteå.

Årsmötet inleddes med ett anförande från ordförande Sven-Erik Österberg som började med att konstatera att vi lever i en turbulent tid, inte minst inom de gröna näringarna där bland annat många mjölkgårdar lagt ner sin verksamhet. Läs mer i separat artikel.

 

Lägesrapport och motioner
Efter utdelningen av årets landsbygdspriser drog VD Mikael Kivijärvi en lägesrapport från det gångna året. Kivijärvi berättade att Hushållningssällskapet har en stabil grund att luta sig mot trots den negativa trenden i de gröna näringarna. Förseningar i EU-programmen har medfört att projektverksamheten inte kunnat bedrivas fullt ut vilket påverkat både företagare och projektdrivande organisationer. Hushållningssällskapet kan trots det visa ett svagt plusresultat.

Vid årsmötesförhandlingarna informerades stämman att Norsjö-Malå-Lycksele Hushållningsgille har lagt ned sin verksamhet och att medlemmarna kommer erbjudas medlemskap i närliggande gillen.

Till årsmötet hade även två motioner inlämnats vilka besvarats skriftligen från Förvaltningsutskottet. Stämman beslutade att bifalla motion ett som innebär att Förvaltningsutskottet ska titta djupare i frågan kring möjligheten att förlägga styrelsemöten på varierade platser i bägge länen. Motion två rymde ett förslag om att medlemmarna ska få rabatt på konsulttjänster samt erhålla besökstid och telefontid. Stämman beslutade att motionen ska lämnas utan åtgärd.

Omval av styrelse och valberedning
Mats Granberg, Piteå, Bo Hammarström, Umeå, och Bernt Wikström, Lövånger omvaldes som ledamöter i Förvaltningsutskottet för två år framåt. Sven-Erik Österberg och Bernt Wikström valdes som ordförande respektive vice ordförande för ytterligare ett år. Även valberedningen fick fortsatt förtroende med Elise Tullnär-Nilsson, Jokkmokk som sammankallande.