Nöt 40. Vad säger lagen?

DF 4 kap. 3 §

Förbud mot hormoner

3 §  Det är förbjudet att ge hormoner eller andra ämnen till ett djur för att påverka djurets egenskaper i annat syfte än att förebygga, påvisa, bota eller lindra sjukdom eller sjukdomssymtom.

Första stycket gäller inte ämnen som omfattas av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från första stycket.

Jordbruksverket får också i det enskilda fallet besluta om undantag från första stycket.

 

D9 2 kap. 12-21 §§

Hormoner

12 § Utöver de fall som anges i 4 kap. 3 § djurskyddsförordningen (2019:66) får hormoner tillföras djur i syfte att förhindra befruktning, framkalla abort, stimulera ägglossning, verka sammandragande på livmoder eller synkronisera brunst.

13 § Vid behandling av nötkreatur, grisar, får, getter, hovdjur, fjäderfä, kaniner och hägnat vilt, samt vid behandling av fisk och skaldjur som föds upp för att användas till livsmedel, gäller villkoren i 14–18 och 20 §§.

14 § Det är, med de undantag som anges i 15–18 §§, förbjudet att tillföra djur

 1. de substanser som är förbjudna enligt tabell 2 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010,6
 2. tyreostatika,
 3. trenbolon,
 4. zeranol,
 5. stilbener, stilbenderivat, deras salter och estrar,
 6. ämnen med östrogen, androgen eller gestagen effekt,
 7. allyltrenbolon, samt
 8. ß-receptorstimulerande substanser.

15 § En veterinär får tillföra djur progesteron eller dess derivat vid behandling av fertilitetsstörningar. Tillförseln får endast ske genom injektion förutom vid behandling av äggstocksrubbningar där läkemedlet även får tillföras i form av vaginalinlägg, men inte i form av implantat.

Första stycket gäller inte för läkemedel med depåeffekt eller med en karenstid som överstiger 15 dygn. Det gäller heller inte för djur som föds upp och hålls för slakt eller för uttjänta avelsdjur.

16 § En veterinär, eller annan person på veterinärs ordination och ansvar, får tillföra djur läkemedel med östrogen eller gestagen effekt vid brunstsynkronisering samt vid förberedande av donatorer och recipienter vid embryotransfer. Östradiol 17-β och dess esterliknande derivat får dock inte tillföras vid sådan behandling.

Första stycket gäller inte för läkemedel med depåeffekt eller en karenstid som överstiger 15 dygn. Det gäller heller inte för djur som föds upp och hålls för slakt eller för uttjänta avelsdjur.

17 § Allyltrenbolon får användas för fertilitetsbehandling av hästar som inte är avsedda för livsmedelsproduktion. Tillförseln får endast ske via munnen. Behandlingen sker på veterinärens ansvar.

18 § ß-receptorstimulerande substanser får användas för att behandla andningssvårigheter, strålbenshälta och fång hos hästar samt för att motverka livmoder-kontraktioner hos ston och kor i samband med förlossning. Läkemedel som kan användas för att motverka livmoderkontraktioner får inte lämnas kvar hos djurhållaren.

Injektion av ß-receptorstimulerande substanser för att motverka livmoderkontraktioner hos kor ska utföras av en veterinär. 6 EUT L 15, 20.1.2010 s. 1 (Celex 32010R0037).

Första stycket gäller inte för hästar som är avsedda för livsmedelsproduktion och inte för läkemedel med en karenstid som överstiger 28 dygn.

19 § Om sport- och avelshästar som har behandlats med allyltrenbolon eller ß-receptorstimulerande läkemedel ska överlåtas före karenstidens utgång, ska en veterinär utfärda ett intyg som följer djuren. Intyget ska innehålla följande uppgifter:

 1. djurägarens namn och adress,
 2. behandlat djurslag och djurets identitet,
 3. läkemedel, dosering och behandlingssätt,
 4. injektionsställe (i förekommande fall),
 5. tidpunkt (datum och klockslag) för sista behandling, samt
 6. karenstid för slakt.

20 § Vid behandling enligt 15–19 §§ får bara sådana läkemedel användas som har godkänts för försäljning eller för vilka tillstånd till försäljning har lämnats i enlighet med 5 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315).

21 § Djur som har behandlats i enlighet med 15–18 eller 20 §§ får, med det undantag som anges i 19 §, inte överlåtas före karenstidens utgång.