Nöt 38. Vad säger lagen?

I kontrollpunkten ingår grundvillkor. Stympning av djur är grundvillkor. (AD, bilaga, punkt 19)

DL 4 kap. 2-3 §§

Operativa ingrepp

2 § Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på eller ge injektioner till djur i andra fall än när det är befogat av veterinärmedicinska skäl. Första stycket gäller inte ingrepp som görs eller injektioner som ges i en verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. Operativa ingrepp ska göras under bedövning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

 1. ytterligare föreskrifter om operativa ingrepp på och injektioner till djur, och
 2. föreskrifter om undantag från första och tredje styckena.

Veterinär eller annan djurhälsopersonal

3 § En veterinär eller någon annan som tillhör djurhälsopersonalen enligt lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska anlitas, om någon av följande åtgärder behöver vidtas:

 1. operativa ingrepp på eller injektioner till djur,
 2. annan behandling i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller skada hos ett djur, om behandlingen kan orsaka lidande som inte är obetydligt, eller
 3. behandling under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion. Första stycket gäller inte brådskande åtgärder som vidtas i syfte att rädda djurets liv eller lindra dess lidande. I en verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd får injektioner ges och ingrepp och behandlingar utföras också av den som har utbildning enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 7 § andra stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från första stycket.

 

D35/L41 6 kap. 1-4, 7-8, 11 §§

Operativa ingrepp och injektioner som får utövas av djurhållare 

1 § Grundläggande bestämmelser om operativa ingrepp på eller injektioner till djur finns i djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66).

2 § En djurhållare får utföra de operativa ingrepp och ge de injektioner som anges i 3–13 §§ utan att djurhälsopersonal behöver anlitas. De operativa ingrepp som anges i 4–12 §§ får dessutom utföras utan att djuret är bedövat. Godkänd 2023-09-28 av Jan Cedervärn SJVFS 2023:21 25 De operativa ingrepp som anges i 3–13 §§ får bara utföras under förutsättning att den som utför ingreppet uppfyller samtliga följande villkor:

 1. Har reell kompetens för ingreppet.
 2. Utför ingreppet på ett djurskyddsmässigt godtagbart sätt.
 3. Iakttar god hygien.
 4. Använder instrument som är ändamålsenliga för ingreppet.

Ge injektioner

3 § En djurhållare får ge följande injektioner till djur:

 1. Injektioner av läkemedel som en veterinär har ordinerat för det aktuella tillståndet hos det aktuella djuret eller den aktuella djurgruppen vid det aktuella tillfället. Injektionerna ska ske enligt veterinärens instruktioner.
 2. Injektioner med läkemedel i samband med en veterinärs förskrivning av läkemedel för villkorad läkemedelshantering enligt 5 kap.
 3. Injektioner med läkemedel för immobilisering om djurhållaren med godkänt resultat har gått en kurs i immobilisering enligt bilaga 1 till dessa föreskrifter eller enligt äldre föreskrifter.
 4. Injektioner av järnläkemedel till smågrisar innan grisarna har uppnått tre veckors ålder.

Identitetsmärka hundar, katter, kaniner och illrar

4 § En djurhållare får identitetsmärka hundar, katter, kaniner eller illrar med en injicerbar transponder. Identitetsmärkningen får bara ske om en veterinär befinner sig i närheten och kan erbjuda veterinärvård om komplikationer uppstår. Djurhållaren ska dessutom med godkänt resultat har gått en grundkurs i läkemedelshantering enligt bilaga 2 till Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2023:20) om den som utan att tillhöra djurhälsopersonalen yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt om veterinärs tillhandahållande av läkemedel till sådana personer och uppfylla något av följande villkor:

 1. Med godkänt resultat har gått en kurs i identitetsmärkning med injicerbar transponder på det aktuella djurslaget enligt bilaga 5 till dessa föreskrifter.
 2. Med godkänt resultat har gått en kurs i identitetsmärkning med injicerbar transponder på det aktuella djurslaget enligt äldre föreskrifter.
 3. Med godkänt resultat har gått en kurs i identitetsmärkning med injicerbar transponder på det aktuella djurslaget med motsvarande innehåll i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz. Innan en djurhållare får märka djur självständigt efter att med godkänt resultat ha gått en kurs i märkning enligt första stycket 1 ska han eller hon märka de första fem djuren under handledning av en veterinär, en djursjukskötare eller en godkänd legitimerad sjuksköterska. Om veterinären, djursjukskötaren eller den godkända legitimerade sjuksköterskan bedömer att det finns behov av ytterligare handledning ska antalet djur som märks under handledning utökas.

Allmänna råd till kap. 6 4 § första stycket

Att en veterinär befinner sig i närheten kan till exempel innebära att veterinären befinner sig i samma eller angränsande byggnad.

Identitetsmärka klövdjur

7 § En djurhållare får identitetsmärka klövdjur förutom kameldjur genom applicering av öronmärken eller tatuering. En märkning enligt första stycket får bara utföras för att uppfylla kraven på identitetsmärkning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”)14. 14 EUT L 84, 31.3.2016, s. 1 (Celex 32016R0429). Godkänd 2023-09-28 av Jan Cedervärn SJVFS 2023:21 27

8 § En djurhållare får identitetsmärka renar och andra klövdjur genom att göra hack i öronen. Detta gäller bara klövdjur där märkningsmetod inte är specificerad i förordning (EU) 2016/429 samt grisar under förutsättning att det bara sker i undantagsfall och att det bara sker på djur som tillhör en kull avsedd för rekrytering. Märkningen enligt första ska ske med ett vasst instrument och får inte göras på djur som vistas i en temperatur som understiger – 5°C.

Ta bort övertaliga spenar på kalvar

11 § En djurhållare får ta bort övertaliga spenar på kalvar under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda:

 1. Ingreppet utförs innan djuret har uppnått en månads ålder.
 2. Djuret är under påverkan av allmän smärtlindring
 3. Ingreppet sker med ett tillräckligt vasst instrument så att hela spenen kan avlägsnas i ett klipp.