Nöt 41. Kravet på att avel inte innebär kalvningssvårigheter eller annat lidande är uppfyllt

Kontrollen kan omfatta

  • Att för tidig betäckning av kvigor inte sker och att kvigorna hålls på ett sådant sätt att risken för betäckning minimeras. För tidig betäckning av en ung kviga innebär en stor risk för lidande för både kvigan och kalven under kalvningen.
  • Vid vilken ålder kvigorna brukar betäckas. Könsmognad hos nötkreatur inträffar tidigast vid ca fem månaders ålder, men kan variera beroende på bl.a. ras och viktutveckling.
  • Att kvigor eller kor som kan förväntas ha förlossningssvårigheter inte betäcks, semineras eller är mottagare av embryo.
  • Att djur med genetiska defekter inte används på ett otillåtet sätt i avelsarbetet.
  • Att avel inte bedrivs på ett sådant sätt att rasens genomsnitt för egenskaper enligt 3 § L115 inte försämras.
  • Att semintjurar inte används om de har klart negativ nedärvning jämfört med rasens medeltal för egenskaper enligt 3 § L115.
  • Att mekaniska hjälpmedel vid kalvning endast används efter godkännande av veterinär i varje enskilt fall.

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Generellt blir kvigor könsmogna när de uppnått en viss vikt. Som regel infaller första brunsten vid 45 procent av kvigans vuxenvikt. För att försäkra sig om att kvigan har cyklat några gånger samt att öka chansen för att uppnå tillräcklig vuxenvikt bör kvigan ha uppnått minst 55 procent av sin vuxenvikt vid första inseminering.

Vad säger lagen?