Nöt 26. Utfodrings- och vattensystem är utformade, dimensionerade och placerade så att de medger ett lugnt och naturligt intag av foder och vatten

Kontrollen kan omfatta

  • Att placeringen och dimensioneringen av utfodrings- och vattningsanordningar möjliggör för djuren att inta foder och vatten på ett lugnt och naturligt sätt. Exempelvis ska djuren kunna ha en naturlig kroppsställning då de äter och dricker.
  • Hur ofta djuren i lösdrift för mjölkkor grupperas om efter laktationsstadie.
  • Att alla nötkreatur får plats att äta samtidigt om utfodring av något foderslag sker samtidigt för alla djur. (Vid fri tilldelning av allt foder får antalet ätplatser minskas till en ätplats per tre djur enligt föreskrifterna).
  • Att djuren har tillräckligt med utrymme för att äta.
  • Att antalet drickplatser finns i rätt mängd i förhållande till antalet djur.

I kontrollpunkten igår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten som är av god kvalitet. Foder, vatten och utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov.
  • Utfodrings- och dricksvattensystem ska vara utformade, dimensionerade och placerade så att djuren lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten.

Vad säger lagen?