Nöt 35. Kraven på betesmarker, rastgårdar, markytor, drivningsvägar och drivning, samt stängsel är uppfyllda

Kontrollen kan omfatta

  • Betesmarkens storlek och kraven på att det ska finnas växter som djuren kan beta (observera att det inte finns något krav på att betet ska kunna tillgodose djurens näringsbehov).
  • Att föremål som t ex balsnören, ensilageplast, trasiga stängselstolpar, gammal taggtråd, maskindelar eller andra typer av skrotföremål m.m. som djuren kan fastna i, skada sig på eller trassla in sig i, inte är åtkomligt för djuren.
  • Hur markytor som belastas hårt av djuren ser ut. T.ex. vid utfodringsplatser, drickplatser, drivvägar samt markytor i anslutning till stallets in- och utgångar.
  • Drivning av nötkreaturen om detta sker vid kontrolltillfället.
  • Att tjudrade djur utomhus har tillräckligt skydd mot väder och vind.
  • Att stängslet är ordentligt sträckt och underhållet så att djuren inte kan skada sig på det.
  • Att eltråd och taggtråd inte kombineras på samma stängsel på ett otillåtet sätt.

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Rutiner för städning av betesmarker och hagar, ex ifrån ensilageplast, balsnören och otjänligt foder mm.
  • Rutiner för att stängslet är ordentligt sträckt och underhållet så att djuren inte kan skada sig på det.
  • Se till att eltråd och taggtråd inte kombineras på samma stängsel på ett otillåtet sätt.

Vad säger lagen?