Nöt 48. Stall för kalvar har en luftkvalitet och ett stallklimat som är anpassat till djurslaget och djurhållningsformen

Kontrollen kan omfatta

 • Att det finns tillräckligt med luftintag och frånluftning i form av fläktar, självdragstrummor, öppen nock etc.
 • Att ventilationsutrustningen fungerar som den ska (hel, injusterad och ”ren”, det vill säga fri från damm och spindelväv).
 • Att placering av luftintagen ger en godtagbar luftfördelning i stallutrymmet.
 • Att luftintagens placering och utformning inte förorsakar drag på djuren.
 • Att kallras eller annat drag i övrigt inte förekommer på liggplatser.
 • Att tillskottsvärme vid behov finns i stallavdelningen eller i delar av denna (t.ex. i utrymmen med spädkalvar eller utrymmen med sjuka djur).
 • Att det finns skydd mot att luft kan strömma in i stallavdelningen via utgödslings- eller urindräneringssystemet, t.ex. gaslås i form av gasutsug och gummidukar i tvärkulvert mot gödselbehållare.
 • Att det finns skydd mot att luft från annan stallavdelning kan strömma in i stallavdelningen. (Gäller framför allt för mottagningsstallar och stallavdelningar med omgångsuppfödning).
 • Förekomst av gödselgaser (ammoniak, svavelväte) i stall luften.
 • Luftkvaliteten mäts vid behov genom att mäta koldioxidhalten i stalluften och den relativa luftfuktigheten i stallavdelningen.

Gödselgaser

Luftrörelserna i utgödslingssystemet undersöks vid behov med rök (t.ex. rökpatron) och observera om röken stiger upp i stallavdelningen. Mätning av gödselgaser (främst ammoniak) görs där djuren befinner sig. På liggytor görs mätningen strax ovanför liggytan där djuret har sitt huvud. På gångytor görs mätningen högre upp, i djurets huvudhöjd. (Om rökprov har gjorts bör mätningar framför allt ske där rökuppgång skett). Om gödsellagring sker i stallavdelningen kan det finnas risk att svavelväte förekommer i stall luften och i synnerhet i samband med att gödselrännorna töms/spolas.

I kontrollpunkten igår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Att det finns tillräckligt med luftintag och frånluftning i form av fläktar, självdragstrummor, öppen nock etc.
 • Att ventilationsutrustningen fungerar som den ska (hel, injusterad och ”ren”, det vill säga fri från damm och spindelväv).
 • Att placering av luftintagen ger en godtagbar luftfördelning i stallutrymmet.
 • Att luftintagens placering och utformning inte förorsakar drag på djuren.
 • Att kallras eller annat drag i övrigt inte förekommer på liggplatser.
 • Att tillskottsvärme vid behov finns i stallavdelningen eller i delar av denna (t.ex. i utrymmen med spädkalvar eller utrymmen med sjuka djur).
 • Att det finns skydd mot att luft kan strömma in i stallavdelningen via utgödslings- eller urindräneringssystemet, t.ex. gaslås i form av gasutsug och gummidukar i tvärkulvert mot gödselbehållare.
 • Att det finns skydd mot att luft från annan stallavdelning kan strömma in i stallavdelningen. (Gäller framför allt för mottagningsstallar och stallavdelningar med omgångsuppfödning).
 • Kontrollera förekomst av gödselgaser (ammoniak, svavelväte) i stalluften.

Vad säger lagen?