Nöt 22. Mekaniskt ventilerade stallar med nötkreatur äldre än 6 månader har nödventilation

Kontrollen kan omfatta

  • Att det finns nödventilation (t.ex. öppningsbara fönster och dörrar) i mekaniskt ventilerade stallavdelningar.
  • Att larm finns installerat i stallavdelningar med kalvar och att larmanordningen har de funktioner som krävs.
  • Att larmanordningen har batteri-backup.
  • Hur larmet kontrolleras regelbundet av djurhållaren.
  • Hur ett ventilationsbortfall upptäcks av djurhållaren och hur kan detta åtgärdas skyndsamt och innan djuren utsätts för lidande.
  • Ventilationen i en avdelning med fläktar bör som utgångspunkt alltid betraktas som mekaniskt ventilerat och oftast är luftintagen anpassade för undertrycksventilation. Grundregeln är därför att sådana stallaavdelningar ska vara försedda med larm.

I kontrollpunkten igår grundvillkor.

Varningssystem

För att hinna avhjälpa ett uppkommet fel innan det medför lidande för djuren är det viktigt att larmet uppmärksammas i god tid och på ett säkert sätt. Djurhållaren ska upptäcka ett ev. problem och hinna åtgärda problemet innan djuren hinner utsättas för lidande. På vilket sätt larmanordningen ska varna djurhållaren måste anpassas i varje enskilt fall och göras utifrån en riskbedömning. t.ex. avståndet mellan stallet och bostaden/personalen, personalens tillsynsfrekvens, djurtäthet i stallet, stallets luftvolym, typ av nödventilation.

Undantag från kravet på larm

Kravet på larm gäller inte i stallavdelningar där kalvar hålls tillsammans med kor om nödventilationen fungerar automatiskt, dvs. fungerar utan att manuella insatser ska behöva göras av djurhållaren.

Vad kan du som lantbrukare göra?

Nödventilationen måste ha en kapacitet som säkerställer djurens hälsa och välbefinnande under den tid som den mekaniska ventilationen inte fungerar. Vilka luftflöden sådan nödventilation ska ge måste avgöras i varje enskilt fall beroende på stallavdelningens utformning, djurbeläggning m.m. Vägledande vid bedömning bör vara att kapaciteten minst bör motsvara det minimiventilationsflöde som anges i Svensk Standard (SS 95 10 50).

Vad säger lagen?