Nöt 41. Kravet på att avel inte innebär kalvningssvårigheter eller annat lidande är uppfyllt (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

  • Att för tidig betäckning av kvigor inte sker och att kvigorna hålls på ett sådant sätt att risken för betäckning minimeras. För tidig betäckning av en ung kviga innebär en stor risk för lidande för både kvigan och kalven under kalvningen.
  • Vid vilken ålder kvigorna brukar betäckas. Könsmognad hos nötkreatur inträffar tidigast vid ca fem månaders ålder, men kan variera beroende på bl.a. ras och viktutveckling.
  • Att kvigor eller kor som kan förväntas ha förlossningssvårigheter inte betäcks, semineras eller är mottagare av embryo.
  • Att djur med genetiska defekter inte används på ett otillåtet sätt i avelsarbetet.
  • Att avel inte bedrivs på ett sådant sätt att rasens genomsnitt för egenskaper enligt 3 § L115 inte försämras.
  • Att semintjurar inte används om de har klart negativ nedärvning jämfört med rasens medeltal för egenskaper enligt 3 § L115.
  • Att mekaniska hjälpmedel vid kalvning endast används efter godkännande av veterinär i varje enskilt fall.

I kontrollpunkten ingår grundvillkor. Avelsförfarande som kan orsaka lidande eller skada är grundvillkor. (AD, bilaga, punkterna 20-21)

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Avla inte på djur med defekter
  • Seminera kvigorna första gången när de uppnått minst 55% av sin förväntade vuxna vikt
  • Förebygg förlossningssvårigheter genom att regelbundet hullbedöma korna och förse dem med behovsanpassat foder.

Vad säger lagen?