Nöt 35. Kraven på betesmarker, rastgårdar, markytor, drivningsvägar och drivning, samt stängsel är uppfyllda (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

  • Betesmarkens storlek och kraven på att det ska finnas växter som djuren kan beta (observera att det inte finns något krav på att betet ska kunna tillgodose djurens näringsbehov).
  • Att föremål som t ex balsnören, ensilageplast, trasiga stängselstolpar, gammal taggtråd, maskindelar eller andra typer av skrotföremål m.m. som djuren kan fastna i, skada sig på eller trassla in sig i, inte är åtkomligt för djuren.
  • Hur markytor som belastas hårt av djuren ser ut. T.ex. vid utfodringsplatser, drickplatser, drivvägar samt markytor i anslutning till stallets in- och utgångar.
  • Drivning av nötkreaturen om detta sker vid kontrolltillfället.
  • Att tjudrade djur utomhus har tillräckligt skydd mot väder och vind.)
  • Att stängslet är ordentligt sträckt och underhållet så att djuren inte kan skada sig på det. Titta på djuren om tecken kan ses på att de fått skador från att ha fastnat i taggtråd eller eltråd och diskutera eventuella sådana upptäckter med djurhållaren om vad som orsakat dessa skador på djuren.
  • Att eltråd och taggtråd inte kombineras på samma stängsel på ett otillåtet sätt.

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Rutiner för städning av betesmarker och hagar, ex ifrån ensilageplast, balsnören och otjänligt foder mm.
  • Rutiner för att stängslet är ordentligt sträckt och underhållet så att djuren inte kan skada sig på det.
  • Se till att eltråd och taggtråd inte kombineras på samma stängsel på ett otillåtet sätt.

Vad säger lagen?