Nöt 22. Mekaniskt ventilerade stallar med nötkreatur äldre än 6 månader har nödventilation (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

  • Att det finns nödventilation (t.ex. öppningsbara fönster och dörrar) i mekaniskt ventilerade stallavdelningar.
  • Att larm finns installerat i stallavdelningar med kalvar och att larmanordningen har de funktioner som krävs.
  • Att larmanordningen har batteri-backup.
  • Hur larmet kontrolleras regelbundet av djurhållaren.
  • Hur ett ventilationsbortfall upptäcks av djurhållaren och hur kan detta åtgärdas skyndsamt och innan djuren utsätts för lidande.

Vägledning

Ventilationen i en avdelning med fläktar bör som utgångspunkt alltid betraktas som mekaniskt ventilerat och oftast är luftintagen anpassade för undertrycksventilation. Grundregeln är därför att sådana stallaavdelningar ska vara försedda med larm. I vissa fall bör man dock inte betrakta stallavdelningen som ”mekaniskt ventilerad” och därmed inte heller ställa krav på larm även om det finns en frånluftsfläkt i utrymmet. Detta gäller om man kan konstatera att en i alla avseenden fullgod ventilation uppnås utan fläktens inverkan, dvs. fläkten behövs egentligen inte men finns och används för att uppnå en högre djurskyddsnivå än vad som minst krävs enligt föreskrifterna. Det samma gäller även i mekaniskt ventilerade ligg- eller utfodringshallar med kalvar under förutsättning att kalvarna aldrig hålls instängda i utrymmet och att de med lätthet själva kan ta sig ut i det fria. Med system som har automatisk omstart av fläktar efter ett strömbortfall uppnås en högre säkerhet för djuren. Det finns dock inget krav på att sådana system måste installeras.

Varningssystem

För att hinna avhjälpa ett uppkommet fel innan det medför lidande för djuren är det viktigt att larmet uppmärksammas i god tid och på ett säkert sätt. Det grundläggande syftet med larm är att förebygga djurlidande. Djurhållaren ska upptäcka ett ev. problem och hinna åtgärda problemet innan djuren hinner utsättas för lidande. På vilket sätt larmanordningen ska varna djurhållaren måste anpassas i varje enskilt fall och göras utifrån en riskbedömning. Några parametrar som bör ingå vid en sådan bedömning är t.ex. avståndet mellan stallet och bostaden/personalen, personalens tillsynsfrekvens, djurtäthet i stallet, stallets luftvolym, typ av nödventilation. Ju högre risken är att djuren utsätts för lidande vid ett ventilationsbortfall, desto högre säkerhet måste finnas inbyggd i larmanordningen. I anläggningar där ett ventilationsbortfall redan efter en kort tid kan leda till djurlidande kan t.ex. telelarm kopplat till en eller flera nyckelpersoner vara nödvändigt. På en anläggning där djuren inte påverkas av ett ventilationsbortfall lika akut kan en väl synlig varningslampa, siren eller dyl. vara tillräckligt för att djurhållaren ska bli uppmärksammad i tid och hinna åtgärda problemet innan djuren utsätts för lidande.

Undantag från kravet på larm

Kravet på larm gäller inte i stallavdelningar där kalvar hålls tillsammans med kor om nödventilationen fungerar automatiskt, dvs. fungerar utan att manuella insatser ska behöva göras av djurhållaren. Nödventilationen måste dessutom ha en kapacitet som säkerställer djurens hälsa och välbefinnande under den tid som den mekaniska ventilationen inte fungerar. Vilka luftflöden sådan nödventilation ska ge måste avgöras i varje enskilt fall beroende på stallavdelningens utformning, djurbeläggning m.m. Vägledande vid bedömning bör vara att kapaciteten minst bör motsvara det minimiventilationsflöde som anges i Svensk Standard (SS 95 10 50).

I kontrollpunkten ingår grundvillkor. Nödventilation är grundvillkor. (AD, bilaga, punkt 13) Nödventilation och larm är i vissa fall grundvillkor. (KD, bilaga I, punkt 4)

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Säkerställ att det finns nödventilation (t.ex. öppningsbara fönster och dörrar) i mekaniskt ventilerade stallavdelningar.
  • Säkerställ att larm finns installerat i stallavdelningar med kalvar och att larmanordningen har de funktioner som krävs.
  • Säkerställ att larmanordningen har batteri-backup.
  • Kontrollera larmet regelbundet.
  • Hur upptäcks ett ventilationsbortfall och hur åtgärdas detta skyndsamt och innan djuren utsätts för lidande.

Vad säger lagen?