Nöt 21. Stall för nötkreatur äldre än 6 månader har en luftkvalitet och ett stallklimat som är anpassat till djurslaget och djurhållningsformen (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

 • Att det finns tillräckligt med luftintag och frånluftning i form av fläktar, självdragstrummor, öppen nock etc.
 • Att ventilationsutrustningen fungerar som den ska (hel, injusterad och ”ren”, det vill säga fri från damm och spindelväv).
 • Att placering av luftintagen ger en godtagbar luftfördelning i stallutrymmet.
 • Att luftintagens placering och utformning inte förorsakar drag på djuren.
 • Att kallras eller annat drag i övrigt inte förekommer på liggplatser.
 • Att tillskottsvärme vid behov finns i stallavdelningen eller i delar av denna (t.ex. i utrymmen med spädkalvar eller utrymmen med sjuka djur).
 • Att det finns skydd mot att luft kan strömma in i stallavdelningen via utgödslings- eller urindräneringssystemet, t.ex. gaslås i form av gasutsug och gummidukar i tvärkulvert mot gödselbehållare.
 • Att det finns skydd mot att luft från annan stallavdelning kan strömma in i stallavdelningen. (Gäller framför allt för mottagningsstallar och stallavdelningar med omgångsuppfödning).
 • Förekomst av gödselgaser (ammoniak, svavelväte) i stalluften.

Vägledning

Dålig luftkvalitet indikerar bristande ventilation. Luftkvaliteten mäts vid behov genom att mäta koldioxidhalten i stalluften och den relativa luftfuktigheten i stallavdelningen.

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Kontrollera ventilationen regelbundet

Kontrollera att följande gaser ligger inom gränsvärdet:

 • ammoniak: 10 ppm
 • koldioxid: 3 000 ppm
 • svavelväte: 0,5 ppm
 • organiskt damm: 10 mg/m³

Vad säger lagen?