Nöt 32. Kraven på ströets kvalitet och användningen av strö på liggytor är uppfyllda (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

  • Rutiner för daglig tilldelning av strömedel. Omfattning och mängd så att en bra liggkomfort och god hygien uppnås.
  • Tilldelning av strömedel i system med ströbädd. Hur anläggs och sköts ströbädden? Hur och i vilken omfattning sker tillförsel av halm? Används rent strömedel av god kvalitet, är det t.ex. torrt och fritt från mögel? I denna bedömning bör ingå en kontroll av lagringsplatsen för strömedel. Det är oftast nödvändigt att lagring av strömedel sker under tak och eller i lämpligt utrymme för att bibehålla dess kvalitet.
  • För att kontrollera att strömedel används kan du t.ex. titta på gödselplattan (vid fastgödselhantering) eller i framkanten på liggbåsen.

Vägledning

Följande iakttagelser kan indikera brister vad gäller strö

  • Om strö saknas eller endast strörester förekommer.
  • Om djur är smutsiga eller blöta.
  • Om djur har hudskador eller bölder på t.ex. knä/has.
  • Om det förekommer djur med spentramp.

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Skapa en rutin för daglig tilldelning av strömedel
  • Kalvar ska vara försedd med strö och får inte hållas på dränerande golv utan ströbädd om de är yngre än 1 månad
  • Observera om det förekommer djur som är smutsiga, har hudskador eller bölder eller har spentramp, detta kan vara tecken på att rutiner kring strö kan förbättras

Vad säger lagen?