Får 10. Det finns journaler över läkemedelsanvändningen för minst fem år tillbaka samt antalet dödsfall i besättningen för minst tre år tillbaka i tiden

Grundvillkor

Kontrollen kan omfatta

 • Att det finns minst fem års sparad korrekt dokumentation över veterinärmedicinska behandlingar och läkemedelsanvändning räknat från det datum då läkemedlet har tillförts det enskilda djuret. 
 • Att det finns minst tre års sparad dokumentation över antalet djur som hittats döda respektive avlivats i djurbesättningen.

Vad kan du som lantbrukare göra? 

 • Läkemedelsjournal SKA finnas för 5 år tillbaka samt antalet dödsfall för minst tre år tillbaka.  
 • Notera vad som har orsakat dödsfall.  
 • Det finns inga krav på att läkemedelsjournalen ska vara från Jordbruksverket däremot ska följande information finnas med: 
  • Datum för behandling. Klockslag krävs om karenstiden är kortare än 24 timmar.   
  • Vilka djur som är behandlade 
  • Diagnos eller orsak till behandlingen 
  • Läkemedlets namn och dosering 
  • Behandlingstidens längd 
  • Karenstid, även om karenstiden är noll 
  • Namn på förskrivande veterinär och kontaktuppgifter, i tillämpliga fall 
  • Kvitto av det läkemedel som använts alternativt en kopia på veterinärreceptet för receptbelagda läkemedel 
 • Veterinärens besöksjournal kan också sparas om de innehåller ovannämnda uppgifter. 
 • Om du registrerar behandlingar med läkemedel/preparat i Elitlamm så förs automatiskt uppgifter över till din läkemedelsjournal. 

Vad säger lagen?

Läs mer