Får 32. Kraven på betesmarker, rastgårdar, markytor, drivningsvägar och drivning samt stängsel är uppfyllda

Grundvillkor

Kontrollen kan omfatta

 • Att föremål som djuren kan skada sig på eller bli sjuka av inte är åtkomliga för djuren.  
 • Hur markytor som belastas hårt av djuren ser ut, t.ex. vid utfodringsplatser, drickplatser, drivvägar samt markytor i anslutning till stallets in- och utgångar. 
 • Drivning av djur om detta sker vid kontrolltillfället. 
 • Att tjudrade djur utomhus har tillräckligt skydd mot väder och vind. 
 • Att stängslet är ordentligt sträckt och underhållet så att djuren inte kan skada sig på det. Titta på djuren om tecken kan ses på att de fått skador från att ha fastnat i stängslet och diskutera eventuella sådana upptäckter med djurhållaren om vad som orsakat dessa skador på djuren. 
 • Att eltråd och taggtråd inte kombineras på samma stängsel på ett otillåtet sätt.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Ha inte ensilageplast, balsnöre, otjänligt foder, trasiga stängselstolpar, gammal taggtråd, maskindelar, annan skrot mm i hagarna där djuren går som de kan skada sig på. Speciellt viktigt med plast! 
 • Helt och välsträckt stängsel så att djur inte kan skada sig.  
 • Tjudrade djur på bete måste ha skydd för väder och vind. Uppbundna djur skadar sig lättare och du måste se till dem flera gånger per dag.   
 • Undvik taggtråd. Om du har både taggtråd och elstängsel måste elisolatorn vara minst 15 cm ifrån taggtråden (horisontellt plan). Elstängseltråden ska placeras på sidan ut mot fårbetet. Jorda taggtråden så att den inte blir strömförande.  
 • Lugn hantering av dina djur, speciellt vid drivning. Tänk på att det ska finnas tillräckligt med plats för djuren att förflytta sig utan att stressas eller skadas.  
 • Hårdgör gärna hårt belastade ytor, exempelvis utfodringsplatser för att undvika upptrampade ytor. Hårdgjorda ytor kan lättare rengöras och foderspill och gödsel kan tillvaratas.  

 

Risk för upptrampad yta vid utfodringsplats på bete.

 

Skräp i hagen medför skaderisk.

 

Välsträckt stängsel.

Vad säger lagen?