Får 28. Stallutrymmen rengörs och utgödslas på ett sätt som ger en god hygien och god djurhälsa

Kontrollen kan omfatta

  • Arbetsrutiner för rengöring av stall eller stallavdelningar för respektive djurkategori. Hur ofta ströas liggytor, hur ofta skrapas gödselgångar?
  • Rutiner för rengöring av vattensystem, belysningsarmaturer, fönster, stallredskap, ventilationsanläggning inkl. ljudabsorbenter, foderutrymmen, m.m.
  • Hur vattningssystem ser ut vid lösdrift på ströbäddar? Finns lösning för uppsamling eller dränering av eventuellt spillvatten för torrare ströbädd vid vattenkopparna?

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Rengör vattenanordningar och foderbord/krubbor dagligen. Skydda dina vattenkoppar så att djuren inte kan gödsla i dem.
  • Vattenkoppar bör ligga strax över svanshöjd. Eventuellt extra dränering under vattenkopp.
  • Strö regelbundet så att det finns en torr och ren ströbädd. Djuren ska aldrig stå i blöt och smutsig ströbädd
  • Djuren ska vara rena. Tänk på att klippa dina djur minst en gång per år, helst två.
  • Rengör belysningsarmaturer, fönster, foderutrymme och ventilation regelbundet så att de alltid är rena och fungerar tillfredsställande.
  • Tänk på att stallet ska rengöras minst en gång per år eller efter varje omgång om du har omgångsuppfödning.
Rengör vattenkoppen dagligen.

 

Håll rent runt utfodringsplats.

Vad säger lagen?

Läs mer