Får 19. Stallet har en luftkvalitet och ett stallklimat som är anpassat till djurslaget och djurhållningsformen. Uppmätt värde.

Grundvillkor

Kontrollen kan omfatta

 • Att det finns tillräckligt med luftintag och frånluftning i form av fläktar, självdragstrummor, öppen nock etc.
 • Att ventilationsutrustningen fungerar som den ska, dvs. är hel och injusterad, samt att den är fri från damm och spindelväv.
 • Att placering av luftintagen ger en godtagbar luftfördelning i stallutrymmet.
 • Att luftintagens placering och utformning inte förorsakar drag på djuren.
 • Att kallras eller annat drag i övrigt inte förekommer på liggplatser.
 • Att tillskottsvärme vid behov finns i stallavdelningen eller i delar av denna (t.ex. i utrymmen med sjuka djur).
 • Att det finns skydd mot att luft kan strömma in i stallavdelningen via utgödslings- eller urindräneringssystem. Förekomst av gödselgaser (främst ammoniak) i stalluften.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Tänk på att fåren behöver stort luftintag med mycket frisk luft.
 • Kontrollera dina luftintag och uttag så att de är rena och fungerar.
 • Ha koll så fåren inte är fuktiga i ullen eller hostar, vilket kan vara tecken på dålig luftkvalitet.
 • Om du behöver öka luftintaget i stallet kan glespanel eller hålplåt ovanför djuren på gavlar och långsidor vara ett alternativ.
 • Tänk på att du har sjukboxar där tillskottsvärme kan ges. Exempelvis värmelampa till lamm eller värmefläkt till större djur. Eventuellt ett speciellt utrymme som kan värmas upp.
 • Om det finns mekanisk ventilation måste det finnas nödventilation. Exempelvis om du nyttjar äldre nöt- eller svinstallar.
 • För att undvika drag vintertid kan plastremsor i dörröppningar användas (se bild).
För att undvika drag vintertid kan plastremsor i dörröppningar användas.

Vad säger lagen?

Läs mer