Vildsvin skadar viktiga fältförsök

Viktiga fältförsök som Hushållningssällskapet bedriver för att utveckla jordbruket förstörs av vilda djur. En allt större vildsvinsstam i landet orsakar skador i skog, mark och trädgårdar.

 

Nu börjar vildsvin också bli ett hot mot de försök som bedrivs för att utveckla odlingen.

–Hushållningssällskapet genomför fältförsök för att utveckla svenskt lantbruk, förklarar Ola Hallin, försöksledare på Hushållningssällskapet. Försöken är avgörande för framtida livsmedelsförsörjning och måste fullföljas. I slutändan får detta negativa effekter på livsmedelsproduktionen, inte bara för att specifika odlingsförsök skadas.

Skadorna är dokumenterade genom en kartläggning genomförd av Hushållningssällskapets försöksledare runt om i landet.

Förutom vildsvin har även hjortars betande negativa effekter på fältförsöken liksom flera olika fågelarter.

– I vissa fall kan inte försöken genomföras där de planerats och måste flyttas till andra områden, förklarar Ola Hallin, försöksledare på Hushållningssällskapet.

Hushållningssällskapet genomför kontinuerligt olika försök för att utveckla jordbruket, dock påverkar vilda djur alltmer fältförsöken. Flera platser fungerar inte längre för dessa fältförsök på grund av stor risk för skador av vilda djur. Odlingsytorna förstörs av vildsvinens bökande och andra djurs betning som exempelvis hjort.

Vildsvin är den enskilt största skadepåverkaren av alla djur. Det rapporteras om stor förstörelse på grund av vildsvin från Skåne i syd till Östergötland och Västergötland. Svinen bökar upp nysådda grödor, främst åkerböna och ärter, samt äter tidigt mognade sorter främst i vete och majsförsök. Lyckligt lottat i det avseendet är Gotland där inga vildsvin finns, liksom Öland varifrån inga skador av vildsvin rapporterats.

Arbetsinsatser med att upptäcka och förhindra skador av vilda djur i fältförsöken blir alltmer tidskrävande. Fler fältförsök och försöksstationer måste stängslas in, vilket medför ökade kostnader.

Det finns stora regionala variationer på vilka djur som utgör de allvarligaste skadegörarna. Skador från olika fågelarter som kajor, kråkor, råkor, gäss och tranor är exempelvis vanliga i Halland.

Att hindra fåglars framfart är dock komplicerat. Metoderna som tillämpas är gaskanon, fågelskrämmor och upphängning av skjutna svartfåglar.

För jaktvilt som älg, hjort och rådjur är elstängsel ett sätt att hindra djurens framfart. Stängsel är också ett sätt att hejda vildsvin.

Från Småland flyttas vissa av försöken till Öland där man inte riskerar att vildsvin kan skada odlingarna. Öland har dock skador från kråkfåglar, tranor och gäss att hantera

Ett problem med skadorna är att tidsfönstret för skörd av odlingarna förkortats då man helt enkelt inte vågar vänta tillräckligt länge för risken att allt försöksmaterialet försvinner eller förstörs när mindre oskördade ytor blir kvar i fältet.

– Viltskadorna sätter käppar i hjulet för vår kunskapsutveckling genom att forskningsmaterial förstörs och försenas. Konsekvensen av viltskadorna är att vi inte alls kan bedriva fältförsök i vissa områden på grund av den stora skaderisken, konstaterar Ola Hallin.

Startbilden visar ett majsfält som ödelagts av vildsvin under den gångna helgen i närheten av Hushållningssällskapets Försöksgård Helgegården utanför Kristianstad

 Mer information. Ola Hallin, försöksledare, 0701- 709 225  ola.hallin@hushallningssallskapet.se