Växtkraft 2015 – strategiskt samverkansprojekt mellan Hushållningssällskapet och SLU

Onsdagen den 3 juni startade projektet Växtkraft 2015 med en ”tankesmedja” på Ultuna i Uppsala.  Projektet syftar till att utveckla nya former för behovsstyrd forskning som ska stärka konkurrenskraften inom svensk växtodling och att hitta områden för fortsatt samverkan mellan organisationerna. I projektet deltar växtodlingsrådgivare från Hushållningssällskapetforskare samt forskare och studenter från SLU.

För att svenska lantbruksföretagare ska kunna konkurrera på en internationell marknad behöver bland annat ny kunskap och nya innovationer tillföras lantbruket. Hushållningssällskapet och SLU har då en viktig uppgift. En förutsättning är att det sker en ökad samverkan mellan näring och akademi. Vilka områden är viktiga att forska kring och hur säkerställer vi att kunskap når ut till lantbrukaren. SLU och Hushållningssällskapet är naturliga partners i en sådan process.

Genom rådgivarnas erfarenhet av praktiskt jordbruk, forskarnas erfarenhet av vad som är möjligt att forska på och studenternas nytänkande identifieras områden och frågeställningar som är viktiga för en ökad konkurrenskraft hos svenskt lantbruk.

I projektet Växtkraft 2015 låter vi några av landets främsta växtodlingsrådgivare träffa forskare och studenter från SLU, ett av världens ledande lantbruksuniversitet, för att diskutera samverkan, utmaningar och möjligheter för att öka lönsamheten inom svensk växtodling. Jag är övertygad om att detta projekt kommer att leda till ny kunskap som kommer till nytta hos våra lantbrukskunder säger Hushållningssällskapets förbundsdirektör Jesper Broberg.

Forskare från SLU bidrar med erfarenhet och kunskap om vad som är lämpliga forskningsfrågeställningar. De utformar förslag till fortsatt process efter fokusmötet.

Forskare från SLU bidrar med erfarenhet och kunskap om vad som är lämpliga forskningsfrågeställningar. De utformar förslag till fortsatt process efter fokusmötet.

Rollfördelningen inom projektet är att rådgivarna från Hushållningssällskapet bidrar med erfarenhet och kunskap om praktiskt lantbruk och ringar in problemområden som är angelägna att hitta lösningar på.

Forskare från SLU bidrar med erfarenhet och kunskap om vad som är lämpliga forskningsfrågeställningar. De utformar förslag till fortsatt process efter fokusmötet.

Studenterna, företrädesvis agronomstudenter med mark-/växtinrikting, bidrar med nytänkande, energi och kreativitet i processen.

Triangel_Växtkraft
– Bara att träffas och utbyta erfarenheter är nyttigt och ger upphov till många idéer om hur vi tillsammans ska förbättra samverkan mellan forskning och rådgivning säger Martin Niklasson, ämnesansvarig för växtodling inom Hushållningssällskapet.

Efter det första mötet finns en rad olika frågeställningar och problem att arbeta vidare med. Litteraturstudier för att fastställa var forskningsfronten går idag, examensarbete för att göra en första analys av ett problemområde och i några fall förslag till konkreta gemensamma forskningsansökningar. Under dagen diskuterades även möjligheterna med så kallade industridoktorander, examensarbete och praktikarbete

Vill du veta mer?

Beatrice Ramnerö, SLU, Projektledare Växtkraft, telefon 072 – 503 71 15

Sara Brännström, SLU, Samverkanskoordinator, telefon 018-673001

Martin Niklasson Hushållningssällskapet, ämnesansvarig växtodling, telefon 0521 – 72 55 22

Johan Schnürer, SLU, Vicerektor, telefon 070-815 19 78

Jesper Broberg, Hushållningssällskapet förbundsdirektör, telefon 070-22 99 878