Resultat från vallförsök år 2/3

Tillgång till bevattning ger dig större valfrihet vid valet av vallfröblandning.

Utan bevattning blev skillnaden så stor som 2 ton i totalskörd mellan vallfröblandningarna, cirka 6,2 ton för den mindre torktoleranta klövervallen jämfört med cirka 8,2 ton för den torktoleranta lusernvallen.

Försöken fick 23 mm första gången den 5 maj. I år lönade det sig inte att bevattna den torktoleranta vallen en gång innan första skörd. Bevattning gav utdelning först vid bevattning fram till andra skörd och vid bevattning hela säsongen. Den mindre torktoleranta klövervallen däremot fick en skördeökning på cirka 900 kg på förstaskörden efter en bevattning med 23 mm.

Torktolerant lusernvall växer fortare än mindre torktolerant klövervall, så bevattning fram till andraskörd innebar 3×23 mm för lusernvallen medan klövervallen fick 4×23 mm. Här blev effekten störst i klövervallen med 57% högre andraskörd än i lusernvallen och nästan 100% högre än i obevattnad klövervall.

Vid bevattning hela säsongen var totalskörden relativt lika för de båda vallfröblandningarna, runt 12 ton. Skillnaden låg i stället i fördelningen mellan skördarna, där särskilt tredje- och fjärdeskörden blev betydligt högre i den torktoleranta vallen.

Boka gärna in valldagen på Torslunda försöksstation redan nu 19 juni 2023. Den har vi ihop med Lantmännen och SLU.