Välbesökt fältvandring på Klostergården i Östergötland

Den årliga Fältvandringen på Hushållningssällskapet Östergötlands försöksgård Klostergården blev välbesökt.
Hushållningssällskapet hade i år valt att fokusera på tre spännande områden; dränering, rapsodling och försöksutveckling.

– Vi har valt dessa tre områden för att de ligger i tiden, säger Madeleine Wiström ansvarig för växtodlingsrådgivarna i Östergötland. Vi har fått mer extrema väderlägen vilket t.ex. gör att när det regnar så regnar det ordentligt. Men i grunden är dränering bra för all odling, snabbare upptorkning på våren och minskat sjukdomstryck är två argument för detta.  När priset på åkermark är högt är det viktigt att kunna odla på varje kvadratmeter fält. Tillsammans med Hushållningssällskapets rådgivare var även tre erfarna entreprenörer från Östergötland (Carl-Johan Rangsjö, Rune Carlsson och Tomas Segerberg). Deras erfarenhet i branschen är värdefull och vi har stor nytta av dem i vårt arbete fortsätter Madeleine.

En annan del i fältvandringen handlade om svavelgödsling och förebyggande åtgärder mot växtföljdsjukdomar i höstraps. Höstrapsen är en mycket intressant gröda för många lantbrukare säger Anders Månsson (växtodlingsrådgivare) och Louice Lejon (Ekologisk växtodlingsrådgivare) instämmer. Men den ställer ganska tuffa krav för att man ska lyckas. Vi har därför valt att diskutera detta specifikt i år. Vi fick många intressanta frågor och det var kul att diskutera olika strategier med lantbrukarna. Det märks att många är intresserade av Höstraps för det finns mycket kunskap runt omkring i vårt län.

Sven-Åke Rydell (Försöksledare) och Per Ståhl (Senior Växtodlingsrådgivare) beskrev för besökarna den utveckling av försöksverksamheten som pågår inom Hushållningssällskapet Östergötland. Hushållningssällskapet Östergötland har under många år genomfört försök inom den ekologiska odlingen men alltid saknat en försöksmaskin för dessa försök. Försöken har ofta utförts med fältmaskiner vilka inte är anpassade för försök. – Vi har tillsammans med ett antal aktörer i branschen (SSAB, DataVäxt, Grönovation, Gothia Redskap, Strøby Maskinværksted) utvecklat en helt ny typ av maskin anpassad för bla. försök inom  ekologisk odling och IPM där vi kombinerar kemiska metoder samt mekaniska åtgärder säger Sven-Åke och Per. Maskinen kommer vara färdig under sommaren och börja användas till hösten. Denna maskin ger oss helt andra möjligheter att utveckla den svenska växtodlingen (både ekologiska och konventionella). Vi ser med spänning fram mot att kunna testa den.