Utveckling – inte avveckling – tryggar kunskap och konkurrenskraft

Den första april övertog Hushållningssällskapet Skåne nematodlaboratoriet i Alnarp från SLU. Laboratoriet, som varit en av SLU:s verksamheter med direkt nytta för Sveriges lantbrukare, skulle annars ha lagts ned. De förändringens vindar som länge blåst mot allt mindre jordbruksrelaterad verksamhet vid SLU fortsätter alltså med oförminskad styrka.

Vi på Hushållningssällskapet Skåne ser med glädje fram emot att få driva och utveckla verksamheten vid nematodlaboratoriet. Samtidigt beklagar vi att SLU inte är berett att satsa mer på professionen. Den utvecklingen är förödande för det svenska jordbrukets konkurrenskraft och måste på något vis hejdas.

Nematoder är en stor skadegörare inom växtodlingen och det är viktigt att bönder och rådgivare har tillgång till relevanta jordanalyser inom landet, vilket nu säkras. Genom Hushållningssällskapets övertagande tryggas också den resurs som personalens kompetens innebär för både näringen och den fortsatta kunskapsuppbyggnaden.

Den forskning som bedrivs på området är intimt förknippad med verksamheten vid nematodlaboratoriet och vi räknar med att personalen kommer fortsätta samverka med forskare vid SLU. En intressant möjlighet är att Hushållningssällskapet Skånes nästa industridoktorand skulle kunna bli inom nematologi.

För Hushållningssällskapet finns det många fördelar med att nematodlaboratoriet ingår i vår verksamhet. Det blir en tillgång för våra rådgivare och för de odlare som anlitar våra tjänster. Vi jobbar också mycket ute i fält vilket kan innebära att mer jordprover analyseras och att nematodproblem i högre grad upptäcks och åtgärdas.

Övertagandet är ett led i vår strategi för att utveckla det nya sammanslagna Hushållningssällskapet Skåne till en ledande kunskapskoncern inom regionen. Som en stark oberoende aktör inom tillämpad forskning, fältförsök, rådgivning och utbildning är vi öppna för den här typen av utvecklingsmöjligheter, och välkomnar den kompetensförstärkning som laboratoriet medför.

Smolket i glädjebägaren är SLU:s fortsatta nedprioritering av behovsdriven forskning och till den kopplad verksamhet. En nedläggning av laboratoriet i Alnarp hade inneburit en utarmning av kompetensen på nematodområdet, som redan tidigare beskurits som följd av det minskade engagemanget för näringens praktiska frågor. SLU har dock varit väldigt tillmötesgående och underlättat vårt övertagande av laboratoriet.

I motsats till SLU ser vi goda möjligheter att utveckla verksamheten. Utveckling och kunskapsöverföring är, i motsats till avveckling, ett väl dokumenterat recept för att öka produktiviteten och därmed öka konkurrenskraften.

Vi vill uppmana den tillträdande nya ledningen vid SLU att se över prioriteringarna, vända trenden och se till att SLU blir det sektorsuniversitet som det är ämnat att vara. Svenska jordbrukare behöver sitt Lantbruksuniversitet!

Sven Fajersson

VD, Hushållningssällskapet Skåne

Kontakt:
Sven Fajersson
070-549 53 91