Torrt och tidigt vårbruk trots blöt vinter

Den regniga och milda vintern övergick i en väldigt torr vår, vilket i sin tur lett till ett tidigt, snabbt och enkelt vårbruk framförallt i södra Sverige. Ute i fält har man sett kvävebrist i höstsådd och vallar, en del rapsbaggar samt en för Sverige helt ny skadegörare, kornflugan, som kan ställa till stora problem i vårvete.  Ta del av den regionala rapporteringen!

Frågor:

 1. Hur är läget i fält med höstgrödorna? Vallarna?
  (övervintring, utveckling, kväveupptag, allmän status, växtskydd etc.)

 

 1. Hur ser vårbruket ut hos dig?
  (i startgroparna, färdiga, uppkomst, gödsel/utsäde/växtskydd, vädret etc.)

 

 1. Märker du att Corona-krisen påverkar dina lantbrukare?

 

Therese Tarler, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, Kalmar, 070-60 56 755

 1. Höstgrödorna ser bra ut, även om det är torrt och det behövs regn, mycket av gödningen ligger kvar på ytan. Flytgödselspridningen har gett väldigt goda effekter, kvävet därifrån har nått rötterna.
  Höstgrödorna är friska med väldigt lite svamp.Rapsen är i begynnande blomning efter en skonsam vinter. Det har varit kalla nätter länge med frost ända fram till för någon vecka sedan. På grund av detta har rapsen har sett lite ledsen ut men det är osäkert hur det påverkar skörden.Vallarna är generellt fina, men hundäxingvallarna har tagit stryk av de kalla nätterna, eftersom hundäxingen är tidigare än de andra gräsen.Vi har sett mycket näringsbrister, framförallt på mangan, svavel och kväve eftersom grödorna vuxit hela vintern. Nu inväntar lantbrukarna en väderleksprognos som visar regn för att kunna planera för en andra kvävegiva på höstvetet.

  Man kör ogräsbekämpning för fullt i höstvetet även om man fick goda effekter av höstbekämpningarna och fälten ser rena och fina ut. Dock finns mycket blåklint i området och det finns ingen höstherbicid med effekt mot just blåklint.

 

 1. Det odlas mycket potatis i Kalmartrakten och sättningen är i full gång. Vårsådden är färdig, förutom majs och bruna bönor. Majssådden påbörjades i helgen och är i full gång nu och två veckor framåt. Årets sådd av majs är den första som görs utan Mesurolbetat utsäde och det gör att fågelskadorna kan bli allvarliga eftersom Kalmar med sitt kustnära läge har stor förekomst av fåglar.Sådden av bruna bönor på Öland dröjer till den 20–25 maj, när jorden blivit varm och risken för frostnätter är över.

 

 1. Generellt sett pratar man om bristen på arbetskraft, framförallt hos grönsaks- samt frukt- och bärodlare. Även mjölkproducenter som anlitar bemanningsföretag har problem med personalbrist.De flesta lantbrukarna köpte in sina insatsvaror före Coronakrisen, men det är frågetecken kring hur det kan se ut med insatsvarorna inför nästa säsong.Den sociala distanseringen är lättare nu är vi jobbar ute i fält.

 

Anna Denker, Hushållningssällskapet Jämtland, Ås 070-284 48 38

 1. och 2 Det är fortfarande en del snö och tjäle kvar. Några enstaka har börjat med vårbruket, men totalt sett är det fortfarande låg aktivitet. Det går inte att säga något om vallarna än.
 2. Just nu är RS-virus på nötkreaturen ett större problem än Corona. Vi har varit relativt förskonade för Coronan än så länge, men vi räknar med en topp om två till tre veckor. I och med att skidanläggningarna stängde inför påsken, har vi haft väldigt få turister här.
  Ett problem som lantbrukarna pratar om är att väntetiden på nytillverkade maskiner har ökat, men jag upplever att reservdelar inte verkar vara ett problem. Ett annat problem är att priset på ekosoja gått upp, det drabbar främst dem som odlar egen foderspannmål och kompletterar med proteinkoncentrat.

 

Elisabeth Thisner, Hushållningssällskapet Västra, Skara 070-101 08 37

 1. Höstgrödorna står och stampar, de är dåligt bestockade, men det är inte mycket ogräs, det har varit blött och kallt även för dem. Grödorna får inte tag på kvävet som ligger på ytan, men hos dem som myllat kvävet syns en tydlig fördel. Höstgrödorna börjar få mer färg och med regn nu bör det höstsådda rätta till sig. Grödorna är friska och det syns inga svampangrepp förutom enstaka äldre blad med Svartpricksjuka.
  Vallarna har fått fin färg efter gödsling och de ser fina ut. Tack vare de djupa rötterna får de tag på kvävet.
  Höstrapsen har börjat blomma nu och den ser fin ut, dock har det varit problem med klövviltskador i rapsen.
  Främst de som inte gjorde någon ogräsbekämpning i höstsäden i höstas började köra mot ogräs i förra veckan. Förmodligen är det fler på gång i nästa vecka. Annars är det allt fler som ogräsbekämpar på hösten vilket gör att det inte är lika bråttom med en eventuell uppföljning.
 2. 80 procent av det som ska vårsås, är sått nu. På lerorna har det varit torrt på ytan, men gungigt längre ner, men man har kört ändå. På de kalla kapillära jordarna i skogs- och mellanbygderna har man inte kommit lika långt. Det som är sått nu, behöver regn och lite värme. Något som är ovanligt för Skaraborg i år, är att det i princip varit ett vårbruk. Andra år delas vårbruket upp i olika omgångar där slätten börjar. I år har även dräneringsstatusen spelat stor roll, de som har bra dikat, har kommit ut tidigt, medan de som har sämre dränering varit tvungna att vänta med vårbruket.
  Växtskyddet i det vårsådda har inte kommit igång än, men bör komma igång under nästa vecka, förutsatt att temperaturen fortsätter att gå uppåt.
 3. Vi klarar oss ganska bra i Coronatider. Viruset har inte så stor spridning här och lantbrukarna arbetar ju redan ganska glest. Antalet möten har minskat väsentligt och det är oro hos mjölkproducenterna över hur det skulle gå om de själva blev sjuka och på LRF har man pratat om viss beredskap att hjälpa varandra av denna anledning.
  Man funderar på om Coronakrisen kan leda till brist på växtskyddspreparat framöver, om det exempelvis blir stora bladlusangrepp.

 

Andreas Svensson, Hushållningssällskapet Jönköping, Huskvarna, 070-829 09 71

 1. Det är torrt i det höstsådda, men flytgödsel har gett gott resultat med både näring och fukt. Däremot ligger det mycket mineralgödsel kvar på markytan. Även om det är torrt nu, var det väldigt blött i vinter, så mycket har utvintrat eftersom det stått mycket vatten i fälten vilket lett till syrebrist. Det har även varit en del isbränna. Jämfört med ett normalår har det varit lite mer skador på det höstsådda i år.Lantbrukarna är på gång med ogräsbekämpningen, men vi har inte sett svampsjukdomar än. Vi har sett ett för oss nytt ogräs, backtrav (Arabidopsis thaliana), på ett par fält.Vallarna ser förvånansvärt bra ut, även om det varit en del problem med vildsvinsskador eftersom det inte varit någon tjäle.
 1. Vårsådden är klar, men det har inte kommit upp än eller har precis kommit upp.
 2. Vi träffas mer utomhus och vi går en bit ifrån varandra.

 

Stefan Uddin, Hushållningssällskapet Gotland, 070-710 22 11

 1. Höstspannmålen ser väldigt fin ut. Däremot är höstrapsen väldigt varierande, från väldigt dålig till bra. Orsaken till det är dålig etablering på grund av torka, det var svårt att få till ett bra bruk samt jordloppsangrepp. Den ojämna uppkomsten gjorde det även svårt att få till en bra ogräsbekämpning. Rapsen är i begynnande blom nu, och än så länge finns inget behov att bekämpa rapsbaggar.Vallarna har tagit stryk av torka i två år, men de ser hyfsat bra ut nu, även om de inte riktigt kommit igång på grund av nattfrost, och de behöver regn.Man har börjat så smått med växtskyddet, främst med svampbekämpning och även lite ogräs, men det har inte riktigt kommit igång än på grund av blåst och frost.Man ser en del gödning som ligger på markytan.

  Vi behöver 20 till 30 mm regn uppdelat i två omgångar nu för att grödorna ska ta fart.

 1. På fastmarksjordarna är vårbruket klart, förutom sådd av majs och bruna bönor. På mulljordarna är man delvis klar. Växtskyddet är inte igång än.
 2. Det är framförallt grönsaksodlarna som drabbas eftersom de inte får hit sin personal, vilket innebär att de måste jobba väldigt mycket själva. Även de som odlar ekologiskt drabbas, de behöver arbetskraft för ogräsrensning som ju måste göras i tid. Vi har hört talas om reservdelar och nya maskiner som är försenade.Ett annat problem är den minskade efterfrågan på sparris och liknande eftersom de restauranger som normalt sett köper grönsakerna antingen har stängt eller färre gäster.

 

Kristina Sigfridsson, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Luleå, 073-050 89 25

 1. Det finns ytterst lite höstsådda grödor i området.
  Vi vet inte än hur vallarna ser ut, snön smälter undan nu och man börjar se marken, men det har inte börjat grönska än. Om några veckor vet vi mer. Jag är lite orolig för vallarna, framförallt de kustnära, på grund av det växlande vädret den här vintern som kan orsaka isbränna.
 1. Vårbruket är inte påbörjat.
 2. Corona påverkar mest de lantbrukare med mjölkproduktion som anlitar utländsk personal, de känner av de stängda gränserna.

 

Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad, 070-170 92 25

 1. De höstsådda grödorna ser väldigt bra ut, bestånden är täta och fina, och kvävet har haft god effekt. Vi har en ogödslad nollruta i höstvete och där ser man tydlig skillnad mellan gödslat och ogödslat. Det har varit kalla nätter i en månad nu och det har bromsat utvecklingen, men med det regn vi får nu i dagarna kommer de höstsådda grödorna att sätta fart.När det gäller ogräsbekämpning har man inte riktigt kommit igång än. Många bekämpar på hösten och de som planerar att göra ogräsbekämpningen nu, prioriterar vårsådden och väntar med ogräset.Vi börjar se kväveeffekt på vallarna nu, men än så länge är det ingen direkt fart i dem. Regn och värme kommer att göra gott.
 1. Det mesta av det vårsådda är sått nu, dock inte den spannmål som ska användas till helsädsensilage och inte heller majs. Fälten har varit upptorkade och det har varit gynnsamma omständigheter vid sådden. Det vårsådda börjar titta upp nu och hitintills ser det bra ut, men vi ser framemot effekterna av regnet som kommer nu.
 2. Lantbrukarna i området har full respekt för Corona, framförallt på djurgårdarna, där man är rädda för att personalen ska bli sjuk.
  Vi på Hushållningssällskapet har fått rekommendationer om hur vi ska agera i kundkontakter etc. Exempelvis har en del lantbrukare gjort sin SAM-ansökan elektroniskt, tillsammans med sin rådgivare.

 

HIR Skåne ABOlof Pålsson, Borgeby 010-476 22 90, Frans Brodde, Sandby Gård 010-476 22 96,

 1. Det höstsådda är generellt sett tidigt utvecklat jämfört med andra år. Svamptrycket är lågt tack vare att det är så torrt, dock har vi sett lite gulrost i känsliga sorter. I höstrågen samt i höstkornet har vi sett tripsangrepp och i höstkornet kornrost, där en del är över bekämpningströskeln. Där kan man eventuellt behöva göra en behandling i DC 37–39.Höstrapsen är snart i full blom och eventuellt kan man behöva göra en svampbekämpning mot främst bomullsmögel. Insektstrycket är lågt, vi har inte sett några större angrepp av vivlar och det har inte varit så mycket rapsbaggar i år.Generellt sett är det kvävebrist på grund av torkan, kvävet har helt enkelt inte verkat.Ogräsbekämpningarna som gjordes i höstas har generellt sett haft goda effekter. Nu kör man framförallt mot gräsogräsen renkavle, losta och åkerven, då man hitintills inte sett mycket vårgroende örtogräs. Senare kan det bli aktuellt att bekämpa örtogräs som åkerbinda och snärjmåra.

  Vi har inte så mycket vall i våra områden, men det vi sett är att även vallarna lider av torka.

 

 1. Den vårsäd som såddes tidigt, när det fortfarande var god fukt i marken, har kommit upp och ser fin ut. Däremot ser man ojämn uppkomst på det som såddes senare, där man på sina ställen kan se att utsädet ligger kvar utan att ha grott. På de styvare lerorna finns det fukt längre ner i backen. Den ojämna uppkomsten gör att en del fält ser eländiga ut.Vi har ännu inte sett några skadegörare i vårsäden.Även i betfälten kan man se frön som ännu inte grott, vilket kommer att ge ojämn uppkomst. Den ojämna uppkomsten kan ställa till det framöver eftersom de betor som kommer upp senare kommer att vara känsligare för insekter och växtskyddsbehandlingar. Hitintills har vi sett få insektsskador på betorna och generellt sett är det inget stort problem. Vi har sett enstaka frostskador på betorna.När det gäller växtskydd i de vårsådda grödorna är flyghavrebekämpning på gång nu och även mangansprutning.

 

 1. Vi har ändrat vårt beteende, vi håller avstånd, tar inte i hand när vi hälsar och ska vi ut på kundbesök, kontrollerar vi alltid att både lantbrukaren och vi själva är friska. Vi väljer att prata mycket i telefon istället för att åka ut, och åker vi ut, väljer vi ofta att gå ut i fält utan lantbrukaren, framförallt om denna är i en högriskgrupp.
  Bland våra kunder ställer Coronan inte till så mycket, det vi hört är att någon lantbrukare inte fått tag på ett specifikt växtskyddspreparat.

 

Pia Björsell, Hushållningssällskapet Västra, Karlstad, 0724-02 35 14

 1. Det höstsådda ser bra ut, även om bestånden är lite klena. De flesta höstgrödor har områden på fälten där det stått för mycket vatten under höst och vinter, och speciellt runt Väse syns täckdikena tydligt. På höstkornet såg man att det grönskade till ordentligt efter värmen i förra veckan. I en del nollrutor i höstvete ser vi tydligt att grödorna börjat ta upp kväve och en del av lantbrukarna har börjat köra andragiva. Växtskyddsbehandlingarna har inte riktigt kommit igång, någon enstaka har kört mot ogräs. I höstrapsen ser man någon enstaka utslagen blomma.
 2. I det vårsådda hände det mycket i förra veckan, mycket kom upp och fälten började skimra i grönt. Nu är många fält i 1,5 bladsstadiet. 70 till 75 procent är sått, och det är mycket för att vara vid denna tidpunkt här i Värmland. Vårbruket har varit enkelt, man har bara kunnat köra på, utan nederbördsavbrott. Vi fick 10 mm regn här häromdagen och det gjorde gott. Än så länge har man inte gjort några växtskyddsbehandlingar i det vårsådda, framöver kan det vara aktuellt med bekämpning av fritfluga, det finns risk att fritflugorna svärmar samtidigt som det sent sådda är i sitt känsligaste stadium.
 3. Än så länge är Corona inget stort problem, men vi anpassar oss och exempelvis tar vi inte i hand. Hittills har Värmland varit ganska förskonat och det flyter på med insatsvaror, dock är det något av kemiföretagen som önskat att man beställer allt på en gång, istället för att göra fler och mindre beställningar. Många utbildningstillfällen för lantbrukarna har ställts in, dock genomför vi fältvandringar.

 

Louise Zetterholm, Hushållningssällskapet Halland, Lilla Böslid, 070-001 9044

 1. De höstsådda grödorna ser bra ut, framförallt i de fält som ogräsbekämpades i höstas. De är friska och man ser ytterst lite svamp. Dock har vi sett lite kornrost i höstkornet. Att man inte hittat någon svartpricksjuka alls är väldigt ovanligt. Det är ännu svårt att se effekt i de fält som ogräsbekämpats nu i vår. Vitgröen har vuxit i princip hela vintern. Kväveupptaget är bra, bland annat tack vare att det finns god tillgång på stallgödsel.Höstrapsen har klarat vintern bra och i södra Halland har man klarat sig ifrån rapsbaggeangrepp, dock har man behandlat i mellersta Halland.Vallarna såg tidigt i våras bra ut, men nu har de påverkats av torkan.Det har kommit 10 till 20 millimeter regn i vissa delar av länet de senaste dagarna som gör gott. I de södra delarna är det bara tal om 2-3 mm.

 

 1. Vårsådden är avslutad och grödorna har kommit upp, men man har ännu inte ogräsbekämpa. Regnet de senaste dagarna kan nog leda till att ogräset börjar komma upp.I vårvete har vi sett angrepp av en ny skadegörare, kornflugan, som kan bli riktigt besvärlig i vårvete. I vissa områden i Danmark har kornflugan blivit ett så stort problem att man inte kan odla vårvete. En rådgivare i Halland har satt igång ett projekt om denna skadegörare.Majssådden är igång och ungefär hälften av potatisarealen är satt.Sockerbetorna börjar komma upp och många har kört en första ogräsbekämpning.

 

 1. Man pratar en del om Corona och vi rådgivare erbjuder distansrådgivning. Åker vi på gårdsbesök åker lantbrukaren i egen bil om vi ska förflytta oss under besöket. En del lantbrukare har pratat om att de känner sig lite isolerade nu. Osäkerhet med personal på djurgårdar.Matpotatisodlarna är bekymrade eftersom Coronan har gett ett stort tapp i försäljningen och man är orolig över hur det kommer att gå med den matpotatis man sätter nu.

 

Christian Danielsson, Hushållningssällskapet Östergötland, Vreta Kloster, 070-829 08 56

 1. Höstspannmålen ser fin ut, inget har utvintrat och den är igång och växer överallt. Dock har vi sett lite näringsbrister på grund av torkan. Stora delar av länet fick regn igår och det kommer att göra god nytta. Vi ser stora skillnader beroende på jordart och förfrukt och en del fält ser ganska bleka ut. Några har börjat med ogräsbekämpningen i höstspannmålen och än så länge är det mest höstgroende ogräs man sett. Ogräsförekomsten skiftar tydligt mellan tidigt och sent sådda höstsädsfält, i de sent sådda finns färre ogräs.
  Höstrapsen har börjat blomma och man har gjort enstaka bekämpningar mot rapsbaggar. Rapsen utvecklas fint och ser totalt sett lovande ut, om det svala vädret som vi har nu håller i sig så ser det ut som att vi kommer få en lång blomningsperiod.
  Vallarna har inte riktigt kommit igång än, men vi ser ingen utvintring och de börjar grönska nu och de ser lovande ut.
 2. Vårsådden är i princip färdigsådd. Man inväntar varmare jord för sådd av vårraps och majs. Vårsäden har kommit upp på flera håll och det ser bra ut, framförallt i de fält som såddes tidigt, då det fortfarande fanns gott om fukt kvar i jorden.
 3. Vi pratar en del om Corona på ett allmänt plan, men kunderna har inte blivit direkt drabbade. Någon har nämnt restnoterade växtskyddspreparat, men det har löst sig genom att man valt en annan produkt, och man känner oro inför priser och tillgång till insatsvaror inför hösten.

 

Martin Niklasson, Hushållningssällskapet Västra, Vänersborg, 0521-725522

 1. Höstgrödorna varierar en del, en del är fina medan andra är dåliga, beroende på sämre förhållanden vid sådd och mycket regn efter sådd. En del av de sämre fälten har såtts om eller delvis såtts om. Höstrapsen såddes i god tid före regnen och den ser jättefin ut. Man har börjat med lite växtskyddsbehandlingar i rapsen ett par fina dagar, främst mot ogräs som baldersbrå och även lite mot rapsbaggar. Vi avvaktar varmare väder för ogräsbekämpning i höstvetet. I glesa bestånd finns risk för vårgroning så det kan vara bra att hålla lite av den anledningen också.Vallarna såg gröna och frodiga ut i januari och februari, men de har haft en svacka på grund av de kalla nätterna och mycket blåst.  Efter gödslingen har de kommit igång igen.
 1. Det har varit väldigt blött i marken fram till våren, men sedan torkade ytan upp otroligt snabbt. ”Vem drog ur proppen?” Vårbruket har gått bra med start i påskveckan, även om det varit gungigt inunder i en del fall. Det syns väldigt tydligt om dräneringarna fungerar eller inte. Vårbruket är helt färdigt i området, men man har inte kommit igång med växtskyddet än. Vi kör blindharvning i eko i större omfattning än normalt tack vare torrt väder och det brukar ha gott resultat och det är en billig åtgärd.
 2. Mina kunder pratar inte så mycket om Corona, mer än att lantbruket får en del ”cred” när man pratar om vikten av en hög självförsörjningsgrad. Fler än vanligt har valutasäkrat sina stöd. Det låga dieselpriset är heller ingen nackdel.Vi har fortfarande möte i fält, men många SAM-ansökningar gjordes via Skype, och det har varit uppskattat så det är förmodligen något som vi kommer att fortsätta med även efter Corona-pandemin.Det är möjligt att det kan bli brist på förnödenheter och reservdelar. Blir det finanskris så har vi tidigare upplevt räntechock vilken ju inte är hälsosamt för lantbruk som satsat.

 

Henrik Bergman, HS Konsult AB, Bollnäs, 073-039 14 16

 1. Vi har bara lite höstsått här, det var så blött förra hösten att man inte kunde så i den omfattning man brukar. En del av det höstsådda ser bra ut medan andra fält tog stryk på vårvintern.
  Vallarna ser ganska bra ut, men det har varit oro för isbränna. De flesta vallarna är gödslade nu.
 2. Vårbruket är rekordtidigt här, normalt sett brukar det vara i första halvan av maj. I södra delen av länet är man i full gång, medan man i de norra delarna inte riktigt har kommit igång. Cirka en fjärdedel är sått just nu.
 3. Det har varit lite problematiskt med leverans av reservdelar och nya maskiner, det skapar en del oro så här i bråda vårbrukstider och inför vallskörden.
  Många lantbrukare pratar med varandra om hur man kan hjälpas åt om någon skulle bli sjuk.

 

Alexia von Ehrenheim, HS Konsult AB, Västerås, 070-758 20 26

 1. Höstvetet är ungefär i DC 30 och det ser bra ut, men en del fält som såddes lite sent, när det var kallt och kladdigt, ser lite taffliga ut, men generellt sett ser det bra ut. Även råg och höstkorn ser bra ut. Ogräsbekämpningen påbörjades i förra veckan.
  Nollrutorna för kväve visar att kväveupptaget gått lite trögt före regnet. Marken har varit väldigt vattenmättad i vinter och det har gett ett sämre kväveupptag.
  Höstrapsen har övervintrat grön, det brukar den inte göra, och den är väldigt fin. De första blommorna har slagit ut nu och det kom mycket rapsbaggar under de varma dagarna i förra veckan och en del bekämpade. Nu har det varit kallare, med frost och snö i natt, det lugnade ner baggarna väsentligt.
  Vallarna har börjat grönska och de flesta har gödslat sina vallar, något som är ovanligt tidigt. De ser stabila ut och de har klarat den blöta vintern bra. Även insådderna från ifjol ser bra ut, efter ett par år med svaga insådder.
 2. Hur långt vårbruket kommit skiljer sig inom området. I de södra delarna är de flesta klara, medan många i norr inte är det. Dock närmar det sig att vårbruket är helt avslutat. Vårsådden börjar komma upp i trakten kring Västerås och det ser bra ut än så länge. Det har varit varmt och det är gott om fukt i jorden. Vi har sett kornjordloppa, men den har inte gjort några större angrepp eftersom det blivit kallt igen. Ogräsbekämpningen i vårsäden är inte påbörjad än. Regnet som kom nu i dagarna gjorde god nytta på gödseln.
 3. De flesta är inte påverkade av Corona och lantbrukarna verkar ha fått sina insatsvaror. Vi har hört om några grisgårdar med utländsk personal som haft svårigheter med att få hit sin personal.

 

Richard Eriksson, HS Konsult AB, Strängnäs

 1. Det höstsådda ser bra ut, vi såg en del som var dåligt bestockat tidigare, men det har kommit igång nu så det finns gott hopp om en bra skörd så småningom. Vetet är nu mellan bestockning och stråskjutning. Vi ser utslag på nollrutorna, det finns inte så mycket kväve i backen.
  Höstrapsen ser väldigt bra ut, förmodligen eftersom vi haft en ”skånsk” mild vinter här.
  Vi såg mycket rapsbaggar i förra veckan, och bekämpningen fungerade bra. Även kylan gör sitt mot rapsbaggarna.
  Ogräsbekämpningen i höstsäden har börjat i liten skala, vi har inte haft så mycket ogräs här, framförallt lite av vårgroende ogräs. Nästa vecka är nog fler igång med ogrässprutningen, som en effekt av regnet idag. Vi har fått 8 till 10 millimeter häromkring.
  Vallarna ser hyfsade ut, de började sticka iväg efter värme och regn. Många insådder ser bra ut, det är positivt efter två besvärliga år.
 2. Vårbruket är igång, och i vissa fall redan avklarat. En del blev klara i påsk, medan andra precis har kommit igång. Totalt sett börjar de flesta bli klara. Det har varit segt att komma igång eftersom det stått så mycket vatten under markytan.
  Det vårsådda börjar komma upp nu, och även kornjordlopporna har varit igång. Några enstaka lantbrukare har bekämpat jordlopporna, och kylan har gjort sitt mot dem.
 3. Det är lite oro inför beställning av växtskyddspreparat, man har pratat lite om hamstring. Annars är det inget som påverkar, lantbruket rullar på som vanligt.