Etableringsguidens organisationer

Etableringsguidens organisationer är sorterade i ordning efter dess mest betydande roll avseende fiskodling.

Vill du skriva ut texten så finns här en utskriftsvänlig pdf: Etableringsguidens organisationer

Flera av aktörerna har flera funktioner, exempelvis både som potentiell kund och leverantör. Respektive organisation beskrivs kortfattat och övergripande. För fördjupad information hänvisas till organisationens hemsida vilket innebär att informationen alltid är aktuell.


Bransch- och producentorganisationer

Matfiskodlarna ideell förening
Matfiskodlarna är en branschorganisation för storskaliga fiskodlare. Det finns i flertalet av bolagen både sättfisk- och matfiskodlingar. Produktionen sker både på land och i kassar. Inom organisationens nätverk finns även kontakter till ett flertal mindre odlare. Det finns inget krav på specifik odlingsteknik. Medlemmarna är både potentiella kunder och leverantörer.

Kortfattad information om vilka medlemmarna är samt ytterliga information om fiskodling finns på Matfiskodlarnas hemsida.
www.matfiskodlarna.se

De recirkulerande vattenbrukarna Sverige ekonomisk förening
Är en producentorganisation för fiskodlare var verksamhet bedrivs i landbaserade recirkulerande fiskodlingar. Dess medlemmar odlar både sätt- och matfisk och för medlemskap krävs att odlingen sker i recirkulerande system. Medlemmarna är både potentiella kunder och leverantörer.

Kortfattad information om vilka medlemmarna är finns på deras hemsida.
www.recirkfisk.se

Sveriges Sättfiskare (och) SportfiskeFörbund och förkortas SSSF. SSSF organiserar sättfiskodlare med produktion av sättfisk för utsättning. Ännu ingen hemsida.

 

Kunskapscenter

Jordbruksverket
Har ett övergripande ansvar för svensk areell näring. Hit vänder sig odlingsföretag för att söka stöd ur den Europeiska Havs- och Fiskerifonden. För vattenbruksfrågor finns en speciell avdelning vilka kan rekommenderas vara en av de första aktörer en fiskodlingsintresserad bör vända sig till. På hemsidan finns omfattande information om svenskt vattenbruk.
www.svensktvattenbruk.se

Vattenbrukscentrum Norr AB (svb)
Är ett företag i forskningens och näringens tjänst. Arbetar med kallvattensarter, röding och regnbåge. Har i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet bedrivit ett avelsprogram på röding vilket påbörjades tidigt 80-tal. Driver även ett avelsprogram på regnbåge. Genomför även andra försök bl.a. på foder och fiskbeteenden. Har unika faciliteter och är en ledande aktör gällande utveckling av röding och regnbåge. Potentiell leverantör av röding och regnbåge.
www.vbcn.se

Vattenbrukscentrum ost ideell förening
Ämnar på sikt bli ett etablerat kunskapscenter för slutna kretsloppsbaserade odlingssystem. Verkar för integrerade lösningar av kustfiske och vattenbruk, där yrkesfiskare/skärgårdsbrukare kan ha fiskodling/musselodling som kompletterande verksamhet. Arbetar i huvudsak med fiskar av andra arter än kallvatten-/laxarter ex. gös, piggvar och abborre.
www.vattenbrukscentrumost.se

Swemarc (tidigare Vattenbrukscentrum väst) är en del av Göteborgs universitet. Swemarc har inriktat sig mot marint vattenbruk vilket bl.a. innefattar fiskodling med olika odlingstekniker, musselodling samt ex. algodling. Driver forskning om utveckling av nya foderråvaror som kan ersätta ex. fiskmjöl.
www.swemarc.gu.se

Sveriges sportfiske- och Fiskevårdsförbund – Sportfiskarna
Sportfiskarna är en organisation i Sverige som har fullt fokus på livet under vattenytan. Arbetar bl.a. med att främja sportfiske och de vilda fiskebestånden. Kan vara kunder för sättfisk.
www.sportfiskarna.se

Länsstyrelsen i respektive län
Länsstyrelsen är en myndighet som bl.a. beslutar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet, inklusive vattenbruk. De beslutar även om tillstånd till flyttning eller utsättning av fisk och bidrar till att utfärda bestämmelser för fisket och se till att dessa följs. Länsstyrelsen genomför även mycket miljöövervakning samt kan genomföra olika fiskevårdsåtgärder, ex. flottledsrestaureringar av vattendrag eller utrivning av vandringshinder. Inom vissa projekt kan även utplantering av fisk förekomma. Länsstyrelserna kan ha olika upplägg för sin verksamhet varför det är en god idé att kontakta den aktuella Länsstyrelsen.
www.lansstyrelsen.se

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (vilt, fisk och miljö)
Institutionen är en del av SLU:s fakultet för skogsvetenskap. Institutionens samlade ansvar är bl.a. forskning, utbildning, fortlöpande miljöanalys (FOMA). De ansvarar för det internationella masterprogrammet i vilt- och fiskförvaltning.
www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/

Distriktsveterinärer
Distriktsveterinärerna utför provtagning och besiktning av odlingsanläggningar. Några är mer specialiserade än andra varför det kan vara bra att kontakta dem. Förskriver bl.a. mediciner. Kontakta alltid dem vid misstanke av sjukdom eller annat avvikande beteende hos fiskarna. www.distriktsveterinarerna.se

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
SVA bevakar hälsoläget hos vild fisk. Det är till SVA all provtagen fisk ska skickas och de kan besitta kompletterande kunskap till distriktsveterinärer.
www.sva.se

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (akvakultur)
SLU Akvakultur är en plattform som syftar till att utveckla forskning och undervisning om akvakultur vid SLU. De bedriver forskning och försök, framför allt i samarbete med Vattenbrukscentrum Norr AB. Dessutom ansvarar de för de nationella avelsprogrammen för röding och regnbåge.
www.slu.se
www.slu.se/institutioner/husdjursgenetik/forskning/akvakultur/

Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV)

Är ett strategiskt samverkansorgan för en långsiktig nationell utveckling av vattenbruket med fokus mot kunskapsbaserad information och kommunikation. Har som mål att vara en länk mellan akademi och näring.
www.nkfv.se

 

Potentiella leverantörer

Hushållningssällskapet
Hushållningssällskapet driver flera odlingar i Sverige varav de flesta arbetar med kompensationsutsättning och sättfiskproduktion. De äger även en matfiskodling.

De har under mycket lång tid arbetat med utveckling, framför allt kopplat mot landsbygd och areella näringar. Är även huvudman för Etableringsguiden.

Hushållningssällskapet äger ett antal fiskodlingar vilka producerar, rom, sättfisk och matfisk. De är både potentiella kunder och leverantörer.
www.hushallningssallskapet.se

Andra fiskodlare
Aktiva rom och sättfiskproducenter är alla potentiella leverantörer. Genom respektive branschorganisation finns möjlighet att komma i kontakt med dess medlemmar.

Jordbruksverket
Där finns en sammanställning av samtliga odlingstillstånd i Sverige. Merparten av dessa bedriver dock inte aktiv verksamhet. Kontakta Jordbruksverket för en aktuell sammanställning av dessa odlartillstånd.
www.jordbruksverket.se

Upplysningscentralen (UC)
UC har de senaste åren gjort en branschsammanställning över de 50 största odlingsföretagen i Sverige. Hos UC finns även möjlighet att ladda ner årsredovisningar på bolag som drivs i juridisk person, men inte för enskild firma, fiskevårdsområden etc. UC är en flera leverantörer där det möjlighet att beställa kreditupplysningar av potentiella kunder. Branschsammanställningen finns att köpa hos UC.
www.uc.se

 

Potentiella kunder

Företag som arbetar med förädling av fisk, dessa finns spridda över hela landet varför det är svårt att hänvisa till specifik hemsida. Sök i första hand samarbete med en lokal aktör.

Eldrimner i Jämtland är ett nationellt resurscentrum för mathantverk och dessa kan ha kontakter med potentiella kunder.
www.eldrimner.com

Länsstyrelsen i respektive län
Länsstyrelsen kan vara behjälplig att ex. ta fram listor över fiskevårdsområden och fiskeföreningar som kan utgöra potentiella kunder.
www.lansstyrelsen.se

Sveriges Fiskvattenägareförbund (Fiskevattenägarna)
Fiskevattenägarna en rikstäckande intresseorganisation för landets fiskerättsägare. Har som målsättning att alla enskilt ägda fiskevatten i Sverige skall förvaltas lokalt och aktivt samt vårdas ansvarsfullt och generera ett uthålligt biologiskt och ekonomiskt nyttjande till ägarnas och landsbygdens fromma.
www.vattenagarna.se

Skogsbolag
Skogsbolagen vara potentiella kunder om de bedriver verksamhet som kräver utsättning av ex. sportfisk.

Övrigt
I den sammanställning över odlingstillstånd i Sverige som Jordbruksverket har finns också möjlighet att finna potentiella kunder.

Även genom att beställa UC:s branschrapport som omfattar aktiva fiskodlare ges möjlighet att identifiera potentiella kunder.

Ytterligare information om Jordbruksverket och UC finns under rubriken potentiella leverantörer.

 

Myndighetsutövning

Kommunen
Om fiskodlingsverksamheten underskrider 40 ton foderförbrukning och/eller slakteriverksamheten endast är anmälningspliktig, sker denna anmälan hos kommunen, även de bryggor och pirar som endast är anmälningspliktiga hanteras av kommunen. Hos kommunen söks även tillstånd till bygglov och dispens från strandskyddet för att bygga inom strandskyddat område. Om nedgrävning av animaliska biprodukter är nödvändiga är det kommunen som anvisar plats för detta. Hos kommunen skall du även registrera dig om du räknas som primärproducent och anmäla dig som livsmedelsföretag om du skall sälja större mängder fisk. Kommunen sköter den kommunala avfallshanteringen och kommunala avloppsreningsverk. Kontakta därför kommunen om detta. Kommunen utgör även samrådspart i prövningar som ligger hos Länsstyrelsen eller domstolen och kommunala översiktsplaner kan vara viktiga för var en verksamhet får förläggas.

Om verksamheten underskrider 40 ton foder/år är det kommunen som sköter tillsynen gällande både egenkontroll och miljö- och hälsoskyddsfrågor och även livsmedelskontrollen om mindre än 250 ton slaktas per år. Kommunen sköter dessutom kontrollen gällande animaliska biprodukter

Länsstyrelsen i respektive län
För fiskodlingsverksamhet över 40 ton foderförbrukning per år eller tillståndspliktig slakteriverksamhet är det Länsstyrelsen som är prövningsmyndighet. Länsstyrelsen ger även tillstånd till flytt och utsättning av fisk samt tillåtelse till eventuella vattenbyten under transporten samt genomför förprövning av förvaring av djur. Anmälan om primärproducent sker till Länsstyrelsen och även ansökan om strandskyddsdispens prövas i vissa fall av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har tillsyn och kontroll över djurskyddsfrågor samt egenkontroll, miljö- och hälsoskyddsfrågor om odlingstillståndet är tillståndspliktigt. En årlig miljörapport skall lämnas in till Länsstyrelsen i de fall verksamheten räknas som miljöfarlig verksamhet.

Länsstyrelsen kan även vara behjälplig med bakgrundskunskap om området inklusive ex. miljöövervakningsdata, kulturmiljö i området, planförhållanden i området inkl. skyddade områden mm samt organisationer som ex. fiskevårdsföreningar. Samråd måste alltid hållas med Länsstyrelsen om verksamheten är tillståndspliktig.
www.lansstyrelsen.se

Jordbruksverket
Jordbruksverket är ansvarig myndighet för smittskyddslagstiftningen och lagstiftningen för animaliska biprodukter och ansvarar för att utföra den offentliga fiskhälsokontrollen hos anmälningspliktiga och tillståndspliktiga verksamheter. De är även ansvariga för djurskyddslagstiftningen.

All utfodring, eller stödutfodring av fisk kräver att företagaren registreras hos Jordbruksverket som foderföretagare. För import och export av levande fisk ska man vara registrerad importör respektive exportör hos Jordbruksverket. Det krävs dessutom tillstånd eller registrering hos Jordbruksverket för import och export av levande fisk, fiskrom, kräftdjur, musslor och ostron samt transport av levande fisk inom Sverige. Därutöver krävs enligt fiskerilagstiftningen tillstånd från länsstyrelsen för utsättning av fisk. Den som transporterar fisken ska också inneha ett transporttillstånd som söks hos Jordbruksverket.

Till Jordbruksverket skall dessutom en årlig rapport sändas in som beskriver verksamheten.

Då Jordbruksverket är en så viktig aktör för vattenbruksbranschen bör samråd hållas med denna myndighet när tillstånd söks.
www.jordbruksverket.se

Vattenmyndigheterna
Dessa ingår i Länsstyrelsernas verksamhet och utgör en samrådspart vid miljöprövning av större fiskodlingar (>40 ton) samt vattenverksamhet.

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket har ansvar för Sveriges miljö och att de miljömål som är uppsatta kommer att nås. De arbetar även med den natur som är skyddad, t.ex. nationalparker, naturreservat eller natura 2000-områden. Samråd skall därför ske med Naturvårdsverket vid prövning av tillståndspliktig verksamhet.
www.naturvardsverket.se

Havs- och vattenmyndigheten

HaV utgör delvis en parallell myndighet till Naturvårdsverket genom att de ansvarar för Sveriges vatten och de miljömål som är kopplade till vattenmiljöer. De samordnar även miljöövervakning i vattenmiljöer och arbertar med frågor kring yrkesfiske, fritidsfiske och har det nationella ansvaret för tillsynsvägledning av vattenbruk. Samråd skall hållas med HaV vid tillståndsprövning av vattenbruk.
www.havochvatten.se

Livsmedelsverket
Livsmedelsverket har ett tudelat ansvar gällande fiskodlingar. De ska både inspektera de livsmedel som produceras och ha tillsyn över de större slakteriernas (>250 ton/år) livsmedelshantering samt skriva lagar om hygien och korrekt hantering av livsmedel.

Den som producerar livsmedel ska registreras som primärproducent hos Livsmedelsverket och de som räknas som livsmedelsproducenter och vars verksamhet ska kontrolleras av Livsmedelverket ska även lämna in anmälan om detta till Livsmedelsverket.
www.livsmedelsverket.se

Trafikverket
Trafikverket kan ha synpunkter om infrastrukturen i samband med en ny planerad verksamhet och är lämpliga att samråda med för att få till en bra trafiklösning.
www.trafikverket.se

Transportstyrelsen
Tillstånd för utmarkering av odlingsområden på vatten söks hos Transportstyrelsen.
www.transportstyrelsen.se

 

Övriga samrådsparter

Vattenvårdsförbund
För de större vattendrag och sjöar som kräver samordning mellan olika regioner (kommuner eller länsstyrelser) för övervakning och åtgärder kan ett vattenvårdsförbund bildas. Dessa utgör därför en mycket lämplig samrådspart vid tillståndsprövningen av verksamheten.

Naturskyddsföreningen och sportfiskarna etc.
De större välorganiserade miljöorganisationerna har rätt att delta i samråd för olika prövningar i de ärenden deras intressen kan bli berörda. Dessa organisationer kan därför vara lämpliga att genomföra samråd med.

 

Hjälp med att starta upp företag

ALMI
ALMI erbjuder många relevanta tjänster för de som har för avsikt att starta företag. Verksamheten är indelad i olika regioner men de finns i hela Sverige. De kan även vara en kompletterande finansiär för både nyetableringar och företag som vill växa.
www.almi.se

Nyföretagarcentrum
Där erbjuds kostnadsfri rådgivning till de som funderar på att starta företag. De erbjuder även E-baserade utbildningar och hjälp för att skriva en affärsplan.
www.nyforetagarcentrum.se

Verksamt
På verksamt.se finns omfattande information om att starta och utveckla företag. Den pedagogiska hemsidan erbjuder ett antal E-tjänster som är aktuella för en nyföretagare och genom hemsidan kommer användaren i kontakt med bl.a. Skatteverket och Bolagsverket.
www.verksamt.se

 

Frågor om projektet

Daniel Wikberg
Vattenbrukscentrum Norr AB
070-641 80 60
info@vcbn.se