Ekonomi

Vid all form av företagande är ekonomin det mest centrala. Enkelt uttryckt är allt annat underordnat ekonomin och utan långsiktig ekonomisk bärkraft tvingas verksamheten att avvecklas.

Under uppstartsåren är det dock vanligt att lönsamheten är låg. Det är relativt vanligt att bolag under uppstartsåren drivs med negativt resultat. Det kan i vissa fall vara prognostiserat minusresultat men då finns det även inplanerade åtgärder för att vid senare tillfälle uppnå positivt resultat. För bolag som drivs med förlust kan det bli nödvändigt att skjuta till ytterligare medel från ex. aktieägarna.

För mindre bolag är även likviditeten en kritisk faktor. Ofta underskattas behovet av medel för den löpande driften av bolaget. En kombination av svagt resultat och låg likviditet medför att det blir svårare att erhålla krediter. Hur bolaget initialt skall finansieras kan ha betydelse för lönsamheten. Att låna pengar medför räntekostnad vilket påverkar lönsamheten negativt, men de flesta som vill starta en fiskodling har inte tillräckligt med egna medel för att finansiera alla investeringar och de första årens drift. En nybliven förtagare bör ha grundläggande ekonomisk kunskap, saknas den kan en redovisningsbyrå vara en möjlig lösning.

Detta gäller generellt vid uppstart av bolag men att starta och driva en fiskodling innebär dessutom en mycket specifik utmaning. Fiskodlaren arbetar med en levande vara och produktionen är helt beroende av att odlingen har välmående fiskar. Dödlighet, sjukdomar eller låg tillväxt kan ge långtgående konsekvenser, inte bara för fisken utan för hela bolagets ekonomi.

För att ytterligare peka på några risker så innebär ex. all fisk som dör (dödligheten) ett ekonomiskt bortfall, inte bara för att intäkten uteblir utan även för att bolaget har kostnader från dess att produktionen påbörjas till den tidpunkt då fiskarna dör. Dessutom är det svårt eller omöjligt att köpa in fisk under stora delar av året. Dödlighet leder därför till att anläggningens produktionskapacitet inte utnyttjas till fullo vilket naturligtvis är negativt för bolagets ekonomi.

Att odla fisk är ett hantverk som tar tid att lära sig. Tag därför kontakt med någon person, organisation eller annan aktör som besitter praktisk odlarkunskap. En del branschkollegor kan erbjuda praktikplats. De mer erfarna odlarna har även kännedom om vilken odlingsutrustning som fungerar för respektive odlarteknik, var denna kan införskaffas samt om det i vissa lägen kan vara en god idé att köpa begagnad utrustning.

Här får du hjälp med ekonomiska beräkningsmodeller och en finansieringskalkyl.

Nedan hittar du modeller, kalkyl och instruktioner.

Projektet Etableringsguiden Fiskodling
Allt material på denna sida och dess undersidor är under 2017-18 framtaget i projektet Etableringsguiden Fiskodling. Projektet har drivits av Hushållningssällskapet och finansierats av projektmedel från den nationella livsmedelsstrategin och/via Jordbruksverket. Projektets syfte har varit att skapa en etableringsguide för potentiella fiskodlare eller för andra som kan ha intresse av fiskodling.

Frågor om projektet

Daniel Wikberg
Vattenbrukscentrum Norr AB
070-641 80 60
info@vcbn.se