Tillstånd för fiskodling

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fiskodling i Landösjön, Krokoms kommun, Jämtlands län.

Svensk Fjällröding AB ansöker om tillstånd, enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap 6 §, till befintlig fiskodling och övervintring av fisk i Landösjön och därtill hörande verksamhet på fastigheten Landön 4:23, Krokoms kommun i Jämtlands län. Ansökan omfattar också tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap 9 § miljöbalken. Vattenverksamheten består av utrivning av delar av befintlig kaj samt anläggning av ny kaj i vattenområdet på fastighet Landön 4:23.

Ansökan avser tillståndspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 3 kap 1 §, tillståndsplikt B med verksamhetskod 5.10. Verksamheten avser fiskodling där mer än 40 ton foder förbrukas per år.

Ansökan omfattar odling av röding till matfisk i huvudsak i samma omfattning som enligt nuvarande tillstånd. Nuvarande tillstånd gäller till och med 31 mars 2023.

Eftersom båda dessa tillståndspliktiga verksamheter har ett direkt samband med varandra ställer vi ansökan till Mark- och miljödomstolen, Östersunds tingsrätt, med stöd av miljöbalken 21 kap 3 §. Ansökan undertecknades den 17 juni 2021.

Huvuddokument:
Ansokan Svensk Fjallroding Ab Version 20210622

Bilagor till ansökan:
Bilaga 1 Registreringsbevis Svensk Fjallroding Ab

Bilaga 2 Fullmakt Svensk Fjallroding Kenneth Ottossondocx

Bilaga 3 Karta Svensk Fjallroding

Bilaga 4 Lantmaterihandlingar Landon 423

Bilaga 5 Teknisk Beskrivning

Bilaga 51 Konstruktionsforslag Lastbrygga Landon 1

Bilaga 52 Murlandosjon Markteknisk Undersokningsrapport Kaj

Bilaga 53 Pm Landon Geoteknisk Undersokning Kaj

Bilaga 54 Datablad Skretting Rodingfoder

Bilaga 55 Foder Och Ravaror Skretting

Bilaga 56 Ravarumix Rodingfoder 2007 2019

Bilaga 6 Mkb Sfab Version 20210621

Bilaga 61 Samradsredogorelse

Bilaga 62 Egenkontrollprogram

Bilaga 63 Recipientkontrollprogram Svensk Fjallroding 20190410

Bilaga 64 Livscykelanalys Av Svensk Odling Av Fisk I Oppna System Och Recirkulerande System

Bilaga 65 Lonsamhet Nordiska Ras Anlaggningar

Bilaga 66 Alternativa Tekniska Losningar Till Fiskodling I Oppna Kassar

Bilaga 67 Ledare Norsk Fiskeoppdrett

Bilaga 68 Smhi Rapport 2020 10

Bilaga 69 Miljorapport 2020

Bilaga 610 Sammanstallning Av 2017 2020 Ars Fosfor Och Kvavehalter I Landosjon

Bilaga 611 Sedimentundersokningar I Landosjon Ar 2020 Samt Jamforelse Med 2015 Ars Undersokning

Bilaga 612 Miljoeffekter Fiskodling I Oppna System 2018 04 17

Bilaga 613 Handlingsplan For Forebyggande Av Sjukdomar Rymningar Haverier Och Sabotage

 

Komplettering till ansökan 2021-12-20:

M 1901 21 Yttrande 17 November 2021

M1901 21yttrande 17 Nov 2021bilaga 1 Miljoundersokningar 2017 2020

M1901 21yttrande 17 Nov 2021bilaga 2 Tot Fosfor I Indalsalven Med Bifloden

M1901 21yttrande 17 Nov 2021bilaga 3 Fiskodlingspaverkan Landosjon O Nedre Langan

M1901 21yttrande 17 Nov 2021bilaga 4 Restaurering Av Regleringsmagasin

M1901 21yttrande 17 Nov 2021bilaga 5 Investeringskalkyl Ras

M1901 21yttrande 17 Nov 2021bilaga 6 Investeringsbehov Ronnofors

M1901 21yttrande 17 Nov 2021bilaga 7 Fosfor Och Kvave 2017 2020

M1901 21yttrande 17 Nov 2021bilaga 8 Landsjon Biologiska Data 2017 2020

M1901 21yttrande 17 Nov 2021bilaga 9 Flodesschema Slakt Och Beredning

M1901 21yttrande 17 Nov 2021bilaga 10 Livsmedelsverkets Kontroll 2021

M1901 21yttrande 17 Nov 2021bilaga 11 Lansstyrelsens Kontroll

M1901 21yttrande 17 Nov 2021bilaga 12 Kontroll Animaliska Biprodukter 2021

Ostersunds Tr M 1901 21 Aktbil 43