Vattenvård

Ofta använder vattenråd och kommuner våra underlag. Vi utvecklar nya miljöverktyg som till exempel nivå-våtmarker och integrerade skyddszoner. Vi genomför också tillämpad forskning kring exempelvis våtmarkers ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Även effekter av våtmarker på pollinerare, insekter och spindlar i strandzonen kan vi bistå till med. Utöver det så arbetar vi bland annat med sjörestaurering samt stormusslor i rinnande vatten.

Vi samarbetar med forskare från en rad svenska och nordeuropeiska universitet och är en lämplig partner för projekt om vatten och biologisk mångfald i jordbrukslandskapet.