Grön skogsbruksplan

Oavsett hur mycket eller lite skog du äger så är en skogsbruksplan ett viktigt verktyg för att överblicka skogens alla värden.

En skogsbruksplan ger en tydlig bild av hur varje bestånd ser ut i form av volym, trädslagssammansättning, bonitet och ålder. Den ger möjlighet till en långsiktig planering av åtgärder och vid virkesaffärer är planen en mycket god hjälp.

Utöver skoglig beskrivning beskrivs även fastighetens naturvärden och åtgärdsförslag utifrån målsättningen som du som skogsägare har med ditt skogsbruk. Leveransen av planen består av en pärm och en cd-skiva med beståndsdata, åtgärdsförslag och kartor framställda genom planprogrammet pcSKOG proffs.

Certifiering

Vid en certifiering i PEFC eller FSC är en grön skogsbruksplan ett krav. Planen kommer att klara kravet i bägge dessa certifieringssystem och ger en större möjlighet för virkesaffärer med seriösa virkesköpare. I många fall ger den också ett mervärde i prisförhandlingar.

Hushållningssällskapen är certifierade enligt ECS Entreprenörscertifiering Skog AB och ECS 4642. HS Konsult AB är även certifierad enligt PEFC CoC: 2018-SKM-PEFC-219, FSC CW: DNV-CW-001517 och FSC CoC: DNV-CoC-001512.

I Skogsbruksplanen ingår:

  • Kontroll av befintliga natur- och kulturvärdesinventeringar hos myndigheter.
  • Genomgång tillsammans med markägaren om markägarens målsättning med sitt skogsägande och fastighetens skötsel och brukande.
  • Beståndsvisa uppskattningar av areal, ägoslag, ålder, bonitet, volym, markfuktighet, trädslagsblandning, åtgärdsbehov, natur- och produktionsvärden.
  • En planpärm som innehåller sammanställningar över fastighetens markslag, virkesförråd, trädslag och åtgärdsförslag. Färgkartor med ägoslag, målklassning, åtgärder och inplastad fältdel.
  • Skogsbruksplanen levereras även på cd-skiva i pdf-format för egna utskrifter och en zipfil för Pc-skogs programvara.

Ajourhållning

Vi kan årsvis hjälpa dig att ajourhålla din skogsbruksplan. Planen uppräknas med tillväxt och gjorda åtgärder läggs in. Här ingår inte fältbesök och uppdatering av kartor men ger dig en mycket större möjlighet att fortsätta planera skogliga åtgärder.

Här finns tjänsten

Grön skogsbruksplan
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten