Dispensansökan biotopskydd

Dispensansökan för biotopskydd behövs när det finns avsikt att genomföra åtgärder eller aktiviteter som kan skada områden som är skyddade enligt biotoplagstiftningen. De objekt som omfattas av det generella biotopskyddet är:

  • Allé ​
  • Stenmur i jordbruksmark ​
  • Åkerholme​
  • Odlingsröse i jordbruksmark
  • Pilevall ​
  • Källa, småvatten och våtmark i jordbruksmark​ inkl. öppet dike

Åtgärder som kan skada dessa kan var större saker som byggnation eller ändrad markanvändning, men även mindre saker som att göra öppningar i en stenmur eller ta bort ett träd i en allé. I en ansökan om dispens tittar man både på förekomsten av andra biotoper i närområdet samt den ekonomiska nyttan för verksamhetsutövaren av åtgärden.

Observera att det även kan krävas dispens för att ta bort eller skada anra (icke biotopskyddade) objekt i odlingslandskapet, så som brukningsvägar, åkerrenar, hägnadsrester ex. jordvallar​, träd och buskar ex. hamlade, lähäckar, om det kan påverka natur- eller kulturmiljön negativt.

Kontakta en av våra rådgivare om du vill ha stöd i frågor om biotopskydd.