Tillståndsansökan och MKB

Ska du påbörja ny eller utöka befintlig djurhållning i sådan grad att verksamheten blir tillståndspliktig? Vi är med genom hela ansökningsprocessen, från strategiska diskussioner och samråd, genom tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning, MKB, fram till färdigt beslut. Då blir kontakten med myndigheterna så smidig som möjligt.

Du behöver tillstånd enligt miljöbalken om du planerar att ha fler än 400 djurenheter av nötkreatur, häst eller mink, 40 000 platser för fjäderfä, 2 000 platser för slaktsvin eller 750 platser för suggor på din gård. Det klassas som B-anläggning.

I tillståndsansökan och MKB beskriver du hur du planerar din framtida produktion och hur den kan påverka omgivningen. Ansökan ska också innehålla ritningar och beräkningar över utsläpp och annan påverkan.

Vi ser till att alla delar som krävs för tillståndsansökan finns med.