Miljörapportering

Om ditt företag är tillståndspliktigt behöver du senast den 31 mars varje år lämna in en miljörapport till Svenska Miljörapporteringsportalen, SMP. Rapporten ska ge en samlad bild av ditt miljöarbete och säkerställa att villkoren i tillståndet följs. För anläggningar som omfattas av Industriutsläppsdirektivet, det vill säga gris- och fjäderfäbesättningar, måste verksamheten också redovisa att den uppfyller BAT-slutsatserna.

I vissa kommuner måste anmälningspliktiga företag lämna in en årsrapport, motsvarande miljörapporteringen.

Vi kan ta fram den skriftliga rapporteringen och nödvändiga beräkningar till miljörapporten.