Grön integration

Syftet med Grön integration är att landsbygden ska få del av utrikesföddas kunskaper, erfarenheter och intressen. För att uppnå detta syfte måste alla som verkar för integration och mångfald inom såväl privat som offentlig sektorn få en ökad kännedom om landsbygdens möjligheter. Landsbygdens näringsliv måste också få en ökad kännedom om de kunskaper och erfarenheter som utrikesfödda har med sig till Sverige – kunskaper och erfarenheter som kan bidra till landsbygdsutveckling.

Hushållningssällskapet vill göra det möjligt för fler utrikesfödda att arbeta eller driva företag på landsbygden. Landsbygden kan erbjuda nya möjligheter som inte finns i staden. Många utrikesfödda kommer till Sverige med kunskaper om odling, djurhållning eller livsmedelsförädling – kunskaper som ingen har efterfrågat i staden. Det finns också många andra jobb inom till exempel energi, verkstad, sjukvård och ekonomi. På landsbygden finns alla typer av jobb. Precis som i staden.

Hushållningssällskapet vill att fler utrikesfödda ska få möjlighet att bo och leva på landsbygden. Därför synliggör vi landsbygdens boendealternativ, utbildningsalternativ och fritidssysselsättningar också för utrikesfödda.

Idag är efterfrågan hos konsumenterna på närodlat, ekologiskt och lokalproducerat större än utbudet från lokala producenter. Det finns till exempel stora möjligheter att utveckla företagande inom yrkesmässig trädgårdsodling, lamm får och get eller småskalig livsmedelsförädling. Det är också angeläget med nya ögon som ser nya möjligheter på den svenska landsbygden. Nya ögon skapar nya affärsmöjligheter, nya produkter och nya tjänster.

Landsbygden står inför en stor generationsväxling. Genom att tillvarata utrikesfödda erfarenheter och kunskaper kan generationsväxlingen vändas från hot till möjlighet.

Hushållningssällskapets roll är att skapa mötesplatser som utvecklar kontakterna mellan stad och landsbygd – mellan utrikesfödda och landsbygdens näringsliv. Vi vill matcha landsbygdens resurser, som är så rika på möjligheter, med utrikesföddas kunskaper, erfarenheter och intressen. Hushållningssällskapet kan också bidra med kompetens för att underlätta matchningen. Genom Grön integration vill vi skapa möjligheter till mångfald, landsbygdsutveckling och en internationaliserad landsbygd.

Hushållningssällskapet vill främja landsbygdens utveckling genom att utveckla och förmedla kunskaper till nytta för dess näringar. Historiskt har Hushållningssällskapet bland annat haft rollen att initiera förändringsarbete med ambitionen att ta till vara nya idéer och strömningar till landsbygdens fördel. Med den utgångspunkten ser Hushållningssällskapet det som sin roll att ta tillvara utrikesföddas kunskaper på ett sådant sätt att de kommer landsbygdens näringar till del.