Försörjningsbalans Kommun

Klarar vi matförsörjningen vid krig och kris? Ta reda på er kommuns försörjningsbalans med Hushållningssällskapets innovativa beräkningsverktyg. Svaren kommer underlätta arbetet med livsmedelsberedskap för kommunen.

Med ökade oroligheter internationellt blir det allt viktigare att ha en väl fungerande nationell livsmedelsproduktion i Sverige. Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt mellan geografiska områden blir livsmedelsproduktion och även en viktig fråga för landets kommuner. Ett första steg är att förstå hur livsmedelsproduktion och konsumtion förhåller sig till varandra lokalt och därefter se vilka insatser som kan göras.

Risk- och sårbarhetsanalys

Med Försörjningsbalans Kommun får kommunen en god kunskapsgrund för sin risk- och sårbarhetsanalys. Utifrån presentationen får åhörarna kunskap om vilka beroenden, risker och sårbarheter som är kopplade till den primära livsmedelsproduktionen lokalt. Det blir också tydligt om kommunen är beroende av livsmedelsproduktion som sker på andra ställen.

Krisberedskap och näringslivsutveckling

På längre sikt är även näringslivsutvecklingen inom livsmedelskedjan betydelsefull för krisberedskapen. Statistik på nationell och länsnivå visar inte tillräckligt tydligt hur den enskilda kommunens beslut påverkar och det är i det lokala som en förändring ofta börjar. En förbättrad försörjningsbalans handlar om utveckling av nya och befintliga företag inom hela livsmedelskedjan från primärproduktion och förädling till grossister och storkök. Det här gynnar dessutom näringslivsutvecklingen generellt i kommunen.

Oberoende statistik

Den här unika modellen har tagits fram av Hushållningssällskapet specifikt för att beräkna försörjningsbalansen hos kommuner baserat på tillförlitlig oberoende statistik. Modellen visar en ögonblicksbild som ger en uppfattning om vilka risker och utvecklingsmöjligheter kommunen har. Ni får siffror på försörjningsbalansen i kommunen som kan följas upp med jämna mellanrum och jämföras med andra kommuner. Kommunen kan också få anpassade förslag på vad man kan göra lokalt för att öka krisberedskapen och utveckla näringslivet inom livsmedelsproduktion. Hushållningssällskapets rådgivare finns tillgängliga som bollplank och partner i ett fortsatt utvecklingsarbete.

Det här är ett naturligt första steg för kommunal krisberedskap, näringslivsutveckling, måltidsverksamhet, samhällsbyggnad och miljöarbete kopplat till svensk livsmedelsstrategi.

Beräkningen av försörjningsbalansen presenteras av Hushållningssällskapets rådgivare som sätter resultatet i ett sammanhang. Kommunen får till det en sammanfattning av beräkningen i utskriftsvänligt format.

Tilläggstjänster

Vi har en tilläggstjänst för analys av vattenförbrukningen i kommunen och vill ni fördjupa analysen inom andra områden så har Hushållningssällskapet experter inom bland annat växtodling, markanvändning, lantbruksdjur, livsmedelsförädling, kostkunskap, energi och miljö. Prata med oss om vad ni vill titta närmare på i er kommun, så hittar vi lösningar tillsammans!