Fastighetsrätt

Numera sker fastighetsöverlåtelser ofta genom fastighetsreglering för att få en rationalisering. Vi kan hjälpa dig hela vägen från avtalsskrivning till dess att fastigheten är registrerad hos Lantmäteriet.

Fastighetsöverlåtelse

Man kan överlåta fastigheter på olika sätt, exempelvis genom köp, byte eller gåva. Vi hjälper till att skriva avtal och registrera överlåtelsehandlingen på rätt sätt.

Strandskydd

En del områden ligger inom strandskyddat område. Vi vet vad som gäller och våra jurister kan hjälpa dig att söka dispens för att exempelvis anlägga en brygga.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning regleras i en särskild lag och kan endast göras genom en så kallad lantmäteriförrättning. Det kan vara aktuellt om du till exempel vill stycka av en del av din fastighet eller göra en sammanläggning.