Familjerätt

Oavsett om du är fåmansföretagare, äger en jordbruks- eller skogsfastighet eller hyr en lägenhet är det viktigt att tänkt igenom hur ni vill ha det inom familjen i framtiden. Vi har inga standardiserade avtal, utan ger dig personlig rådgivning utifrån just dina och din familjs förutsättningar – familjerättslig rådgivning för trygghet i livets alla skeden.

Äktenskapsskillnad (skilsmässa)

Ansökan om äktenskapsskillnad görs till tingsrätten, endera av er gemensamt eller av en av er. Efter en äktenskapsskillnad ska en bodelning upprättas i vilken det framgår vilken egendom var och en av er ska erhålla. Våra jurister säkerställer att dina rättigheter bevakas vid fördelningen eller medlar så att det blir en rättvis bodelning er emellan.

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makar, eller blivande makar, att egendom som tillhör eller kommer att tillfalla endera maken ska vara enskild egendom. Vi hjälper er med formuleringen och registreringen hos Skatteverket så att förordet blir giltigt.

Sambotestamente och samboavtal

Ett samboförhållande upphör antingen genom separation, giftermål eller dödsfall. En bodelning kan då begäras och vill man inte att bostaden eller bohaget då ska delas, ska ett samboavtal upprättas. Som sambo är det viktigt att veta att utan testamente ärver inte sambor varandra, oavsett om man har barn eller inte.

Testamente

Vi vet hur ett testamente ska upprättas och hur detta ska bevittnas för att vara giltigt. För att de ärvda tillgångarna ska vara enskild egendom krävs att du skrivit in detta i testamentet. Har du inte skrivit ett testamente blir arvet från dig giftorättsgods och dina arvingars makar har rätt att få del av den ärvda egendomen vid en eventuell skilsmässa.

Våra jurister utformar ett tydligt och korrekt testamentet, vilket underlättar för anhöriga och minskar risken för framtida arvstvister.

Gåvor inom familjen

En gåva från dig till bröstarvinge betraktas som förskott på arv, om man inte skriver in att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Dessutom kan villkor anges i gåvohandlingen, exempelvis att egendomen ska vara gåvotagarens enskilda egendom. Gåva till en make måste registreras hos Äktenskapsregistret för att bli gällande mot en utomstående person. Sambor, däremot, kan ge varandra gåvor utan att dessa registreras.

Framtidsfullmakt

I en framtidsfullmakt kan du ange en person som ska sköta din ekonomi och personliga angelägenheter när du inte längre kan fatta egna beslut. Våra jurister formulerar detta korrekt så att du kan vara trygg i framtiden.

Bouppteckning och arvskifte

När en person avlider ska en bouppteckning upprättas och denna ska registreras på Skatteverket. Är en jordbruks- eller skogsfastighet en av tillgångarna i dödsboet planerar vi bouppteckningens utformning. Våra jurister hjälper till med att upprätta och registrera bouppteckningen och att upprätta efterföljande arvskifte så att tillgångar och skulder fördelas på ett rättvist sätt.