Arrende- och nyttjanderätter

Arrende- och nyttjanderätter

Arrendelagstiftningen är detaljerad och i många fall tvingande. Med ett korrekt upprättat avtal som uppfyller lagstadgad formalia kan du undvika många onödiga fallgropar och framtida problem. Som markägare eller arrendator bör du kontakta en specialist som kan arrendeområdet, både juridiskt och praktiskt. Våra jurister finns här för dig.

Jordbruksarrende

Hushållningssällskapen har rådgivare och jurister med stor erfarenhet av både arrendelagstiftning, ekonomiska värderingar och produktionsrådgivning. Detta borgar för att du har rätt underlag inför viktiga beslut. Våra jurister bistår dig vid förhandlingar och ger dig större trygghet vid frågor gällande jordbruksarrende.

Bostadshyra

På landsbygden finns många bostäder som kan hyras/hyras ut, men också här finns lagar och regler man måste känna till. Vi hjälper dig att skriva ett genomtänkt, korrekt hyresavtal.

Jakträttsavtal

Numera är jakträtt en ekonomisk tillgång för jord- och skogsbruksfastigheter. Vi hjälper dig att sätta upp kontrakt som uppfyller all juridisk formalia.

Servitut

Det finns olika typer av servitut, avtals- och officialservitut. Servitut kan vara svårtolkade och är ofta föremål för tvist och konflikter. Låt våra jurister hjälpa dig att skriva ett heltäckande, korrekt avtal som är giltig som servitut.

Övriga nyttjanderätter

Det är viktigt att välja rätt avtal från början. Fel avtal, kan leda till felaktiga förutsättningar under hela arrendeperioden. I Jordabalken finns särskilda kapitel som reglerar de olika arrendena, bostads-, lägenhets-, och anläggningsarrenden. Våra jurister hjälper dig att välja rätt avtal.

Kontaktuppgifter hittar du i kartan till höger.

Här finns tjänsten

Arrende- och nyttjanderätter
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

Är det nya arrendet lönsamt? Vad är min betalningsförmåga?

Låt en expert räkna på arrendet innan du skriver avtal. Våra ekonomirådgivare ger dig ett bra underlag så du kan känna dig trygg i ditt beslut.

Hitta din rådgivare här